Main menu

You are here: RrrrEee » Si

Vključitev obmejnih regij Slovenije in Hrvaške v uporabo koncepta 4R+3E pri gospodarjenju z odpadom

Odpad nastaja v različnih dejavnostih kot so turizem, industrija, kmetijstvo, komunalno gospodarstvo, v gospodinjstvih in drugje. Nepravilno ravnanje z odpadom ogroža naravo, okolje in zdravje ljudi ter je postalo eden izmed problemov, ki ga je potrebno razreševati. Zato ga je Hrvaška uvrstila med prioritetne naloge. V Evropski uniji je zakonodaja glede področja ravnanja z odpadki že sprejeta, Hrvaška pa svojo zakonodajo z zakonodajo Evropske unije pravkar usklajuje. Toda količina odpada se medtem še vedno pospešeno povečuje. Z namenom, da bi se ta negativni trend upočasnil v Evropski uniji vse bolj pogosto prenašajo odgovornost za ravnanje z odpadom na lokalno raven. Upoštevaje potrebo po učinkovitih lokalnih akcijah bo Zelena Istra, skupaj s slovenskimi partnerskimi okoljevarstvenimi organizacijami, poizkušala mobilizirati vse dejavnike v obeh državah prav na lokalni ravni.

4R:

  • Reduce: zmanjšaj količino odpada pri izvoru
  • Reuse: ponovno uporabi v koristne namene
  • Recycle: recikliraj ali predelaj, uporabi za pridobivanje novih proizvodov
  • Recover: izberi manj škodljive snovi/uporabi za energetske potrebe

3E

  • Educate – osvesti in izobrazi o odgovornem ravnanju z odpadom; povečaj razumevanje pomembnosti in možnosti pravilnega gospodarjenja z odpadom, možne škode nastale zaradi nepravilnega odlaganja, tehnoloških procesov ravnanja z odpadom ter dobrih strani zmanjšanja odpada na izvoru.
  • Economise – zmanjšaj stroške gospodarjenja z odpadom, vključi stroške odpada v ceno proizvoda/storitve po načelu »onesnaževalec plača«.
  • Enforce – uporabi koncepte učinkovitega ravnanja z odpadom v zakonodaji in v praksi; vključi v procese načrtovanja, odločanja in upravljanja vse zainteresirane dejavnike.
project donator"This webiste has been produced with the assistance of the EU. The content is the sole responsibility
of Zelena Istra and can in no way be taken to reflect the views of the European Union."