You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>ZapisnikVeljaca05 (06 Feb 2007, IvicaPetrinic)Edit Attach

Zapisnik sa 5. sjednice korisnika Rojca, održane 2. veljače 2005.

u prostorijama Društva tjelesnih invalida Pula, Podružnica grada Pula

Sastankom je kao domaćin vodio Armando Radolović, predsjednik Drutva tjelesnih invalida Pula.

Lista prisutnih sastavni je dio ovog zapisnika i nalazi se u privitku.

U pozivu za sastanak bio je predložen slijedeći dnevni red:
 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka
 2. Izvješće evaluacijske komisije
 3. Zahtjev gradu za poništenjem poziva na korištenje prostorija u Rojcu
 4. Prijedlog procedure za dodjeljivanje prostora
 5. Imenovanje predstavnika udruga u komisiju za dodjelu prostora te radne grupe koja će:
  • odrediti ima li koliko prostora koje se može ponuditi na korištenje udrugama
  • odrediti kriterije i/ili prioritete pri dodjeli prostora
 6. Razno

Nakon što je otvorio sjednicu i predložio dnevni red predsjedavajući je otvorio raspravu po istom.

Nakon poduže rasprave i utvrđivanja načina glasanja (jedna osoba – jedan glas i iz svake udruge glasovati može samo jedan predstavnik) te utvrđivanja točnog broja prisutnih (21) započela je rasprava po predloženom dnevnom redu.

Milica Kesić – Kiš – Suncokret, predložila je da se na dnevni red kao prva točka uvrsti usvajanje zapisnika sa sjednice održane u prosincu kada je domaćin bio MILK. Prijedlog je usvojen za 16 glasova ZA i 5 suzdržanih.

Željko Antunović – Studio More i Danijel Konović, Društvo borilačkih sportova iznijeli su svoje primjedbe i zatražili skidanje sa dnevnog reda, odnosno odgodu rasprave po 3, 4, i 5 točci dnevnog reda.

U podužoj raspravi govorilo se o načinu utvrđivanja dnevnog reda, predlagačima dnevnog reda i razlozima za sačinjavanje dnevnog reda kakav je prezentiran.

Predlagač 3, 4, i 5 točke Ivica Petrinić – Zelena Istra, nije dobio priliku obrazložiti motive predlaganja ovih točki jer je predsjedavajući prekinuo raspravu i dao na usvajanje dao slijedeći
ZAKLJUČAK: O predloženim točkama dnevnog reda  
3. Zahtjev gradu za poništenjem poziva na korištenje prostorija u Rojcu
4. Prijedlog procedure za dodjeljivanje prostora
5. Imenovanje predstavnika udruga u komisiju za dodjelu prostora te radne grupe koja će:
- odrediti ima li koliko prostora koje se može ponuditi na korištenje udrugama
- odrediti kriterije i/ili prioritete pri dodjeli prostora
neće se raspravljati na ovoj sjednici već će iste biti uvrštene na dnevni red za slijedeću sjednicu.

Zaključak je usvojen je sa 9 glasova ZA, 8 glasova PROTIV i 4 SUZDRŽANA .

Nakon glasanja sastanak su u 19.40 sati napustili: Milica Kesić – Kiš, Ivica Petrinić, Edgar Buršić, Zoran Licul, Gordana Matika i Mirko Čagalj.

Ponovno se pristupilo utvrđivanju točnog broja prisutnih. U tom trenutku glasalo je 15 osoba.

Konačni dnevni red usvojen je kako slijedi:

 1. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog u prosincu 2004.
 2. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka
 3. Izvješće evaluacijske komisije
 4. Razno

A.d. 1.

Utvrđeno je da korigirani zapisnik nije dostavljen te od osobe koja je za njegovu izradu i korekturu bila zadužena treba zatražiti da isti dostavi kako bi bio dat na usvajanje na slijedećem sastanku te je o istom donesen odgovarajući zaključak koji je usvojen sa 12 glasova ZA i 3 suzdržana.

A.d. 2.

Nakon što je moderator otvorio raspravu za riječ se javio Željko Antunović koji je imao primjedbu na način pisanja zapisnika. Njegova primjedba odnosila se prvenstveno na izostanak liste prisutnih prilikom dostave zapisnika.

Predložio je da se ubuduće, kako je bio običaj prije, uz zapisnik dostavlja i lista prisutnih. Svi prisutni složili su se s prijedlogom.

Kako se više nitko nije javio za rije predsjedavajući je dao na usvajanje Zapisnik sa prethodnog sastanka.

Zapisnik je usvojen sa 12 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA.

U 19.50. sastanak je napustila Tamara Arsić i utvrđen je broj prisutnih: 14.

A.d. 3.

U ime Evaluacijske komisije izvješće o obavljenoj evaluaciji podnio je Željko Antunović, član komisije, budući je predsjednik komisije Edgar Buršić napustio sastanak.

U svom izlaganju Željko Antunović navodi da se Evaluacijska komisija našla 18. siječnja 2005. godine te je u sastavu: H.Huseini, D. Štifanić, B. Prnjak, Ž. Antunović, E. Buršić kao predstavnici udruga te Goran Praštalo kao predstavnik Grada i Janko Kumlanc kao predstavnik zaštitara, obavila obilazak u vremenu od 19.20 do 20.55 sati.

Nadalje u svom izvješću navodi zatečeno stanje (prema natpisima istaknutim na ulaznim vratima). Tijekom obilaska Goran Praštalo je iznosio saznanja koja ima o prisutnosti pojedinih udruga u zgradi na osnovu knjige koja se vodi na porti. Komisija je primjedbe gosp. Praštala uzela na znanje.

Nakon podužeg izlaganja Željka Antunovića za riječ se javila Milena Radošević – Zelena Istra koja navodi da se iz ovakvog izvješća ne mogu izvući zaključci.

Nadalje navodi da je zaključak sa sastanka bio da se sve udruge korisnici prostora izvijeste najmanje 30 dana unaprijed kada će Evaluacijska komisija vršiti pregled prostorija te da će se prilikom tog pregleda utvrđivati i stanje zatečeno u prostoru (uređenje prostora) i sl. Dogovoreno je da će uz predstavnike udruga, po jednog sa svakog kata, u komisiji biti i gosp. Praštalo i gosp. Kumlanc kao predstavnik Grada. Izvan sastanka, nakon kontakta sa Upravnim odjelom za kulturu i koordinaciju rada udruga, sa gđom. Simić je dogovoreno da će i ona biti član komisije i da će se odazvati pozivu komisija. Prema njezinim saznanjima gđu. Simić nije nitko zvao da se priključi komisiji 18. siječnja niti bilo kojeg drugog dana.

Za riječ se javio Goran Praštalo koji naglašava da je ovo samo prvi korak u radu Evaluacijske komisije, a ovo izvješće koje su udruge dobile predstavlja samo radni materijal komisije.

Milena Radošević ne razumije izvješće i smatra da je trebalo biti napravljeno tabelarno u dvije kolone gdje bi u prvoj koloni stajalo: prostor dodijeljen na korištenje temeljem Odluke Grada, i ispod toga navesti naziv udruge, a u drugoj koloni paralelno trebalo bi stajati: prostorom se koristi i ispod toga naziv udruge koja se u prostoru nalazi.

Goran Praštalo navodi da je i bila neka takva ideja i ponavlja da je ovo samo radni materijal komisije. Ovo je bila tek prva faza. Ovo bi trebao biti pokazatelj što se dogodilo u proteklih godinu dana u odnosu na postojeća rješenja i Odluku o dodjeli prostora na korištenje.

Željko Antunović izjavljuje da više ne želi biti član Evaluacijske komisije i predlaže da na njegovo mjesto dođe Milena Radošević.

Budući nitko od predstavnika udruga s prizemlje ne želi biti u komisiji Milena Radošević prihvaća.

Predsjedavajući daje na usvajanje prijedlog da Milena Radošević bude član Evaluacijske komisije kao predstavnik prizemlje.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Rasprava se dalje odužila o ostavljanju ključeva na porti za slučaj hitnoće, o postavljanju rešetki (Mađarsko kulturno društvo) i sl.

U okvire točke dnevnog reda vraća se svojim izlaganjem Goran Praštalo koji predlaže da ovo bude izvješće prve faze te da se na osnovu primjedbi koje će dati udruge krene u drugu fazu.

Marlena Plavšić predlaže da se napravi izvješće na način kao što je predložila Milena Radošević te da udruge daju svoje primjedbe u pismenom obliku Edgaru Buršiću koji je predsjednik komisije. Rok za dostavu primjedbi bio bi 22. veljače, a na slijedećem sastanku odlučivalo bi se o drugom koraku Evaluacijske komisije.

Milena Radošević postavlja pitanje što će onda Evaluacijska komisija raditi mjesec dana. Da li će u tih mjesec dana napraviti izvješće tko je u kojem prostoru, da li će ući u prostor i dati izvješće o stanju zatečenom u prostorima kako je na jednom od prethodnih sastanaka dogovoreno ?

Marlena Plavšić smatra da je sada potrebno donijeti zaključak o izradi izvješća za prvu fazu evaluacije na osnovu koje će udruge dati svoje primjedbe, a na slijedećem sastanku treba odlučiti o drugoj fazi rada.

Predsjedavajući daje na usvajanje slijedeći
 • ZAKLJUČAK: gosp. Prnjak stupit će u kontakt sa Edgarom Buršićem kojemu će prenijeti zaključke sa ovog sastanka i zaduženje da kao predsjednik Evaluacijske komisije izradi izvješće o prvoj fazi evaluacije na osnovu pregleda obavljenog 18. siječnja na slijedeći način:

Red. Br. UDRUGA – Korisnik temeljem odluke Grada UDRUGA – korisnik prostora

Izvješće treba dostaviti udruzi domaćinu ovog sastanka (Društvu tjelesnih invalida Pula), najkasnije do 10. veljače, koji će isto uz zapisnik dostaviti svim udrugama u poštanske pretince.

Na osnovu izvješća udruge mogu svoje primjedbe u pisanom obliku predati Edgaru Buršiću u poštanski pretinac udruge Monte Paradiso.

Na osnovu izvješća Evaluacijske komisije o prvoj fazi evaluacije i pristiglih primjedbi na slijedećem sastanku odlučivat će se o načinu provedbe druge faze evaluacije.

Zaključak je jednoglasno usvojen.

A.d. 4. 1.

Za riječ se javio David Petrović (TAICHI KLU Pula) koji upućuje zamolbu da se tijekom vikenda vodi više računa o ”švrljanju” po zgradi jer se dešava da u to vrijeme prostor hodnika trećeg kata gdje imaju prostorije postane ”sanitarni čvor” i nadalje moli da se proba postići dogovor sa osobama koje tijekom nedjeljnog sajma stepenice za ulazak u Rojc koriste kao mjesto izlaganja svojih artikala , da ostave prostora za prolaz, jer je vrlo nezgodno provlačiti se kroz to da bi se ušlo u zgradu.

Na prvu primjedbu odgovor je dao Janko Kumlanc – predstavnik redara koji navodi da u zgradi u jednoj smjeni radi samo jedan redar što je više nego premalo da bi se imao nadzor nad cijelom zgradom. Nadalje navodi da se ulažu veliki napori pogotovo tijekom vikenda da nema nekontroliranog šetanja po zgradi. Ubuduće će obratiti veću pozornost.

Na drugu primjedbu odgovor je ponudio Goran Praštalo koji navodi da je poligon ispred Rojca dat u najam HAK-u te da postoji ideja da se nekadašnja stražarska kućica uredi te da u njoj bude smješten onaj administrativni dio sajma automobila, a samim tim će se i kontrolirati ulazak prodavača. Smatra da će kada ti dogovori budu definirani biti riješen i ovaj problem izlaganja na stepenicama.

Sanja Rakić – SUNCE pita da li je u planu i postavljanje nekog sanitarnog čvora za potrebe sajma automobila ili će se koristiti sanitarni čvor u Rojcu.

Goran Praštalo odgovara da će se u prvo vrijeme vjerojatno koristiti sanitarni čvor u prizemlju.

Većina prisutnih bila je nezadovoljna takvim rješenjem.

O ovoj se temi vodila kratka rasprava bez konkretnih zaključaka.

A.d. 4. 2.

Temeljem zaključaka sa prethodnih sastanaka trebalo je odrediti slijedećeg domaćina te dnevni red za slijedeći sastanak.

Diskusija se povela o točkama 3,4,5 iz dnevnog reda predloženog za ovu sjednicu, i bez obzira o odluci o njihovom ne uvrštavanju na dnevni red rasprava je djelomično provedena.

Danijel Konović – Društvo borilačkih sportova, postavlja pitanje kakvi su motivi da se ove točke uopće stave na dnevni red. Zahtjev za poništenje natječaja ! – pita se zašto. Nadalje navodi da je lako razgovarati iz pozicije korisnika, kada udruga već ima prostor dodijeljen na korištenje. Njegova je situacija malo drugačija. Javio se na natječaj za prostor u sjevernom krilu i vjeruje da će ga dobiti. Trenutno koriste prostor Sportskog društva paraplegičara Pula, koji su uredili i u koji su uložili vlastiti novac. Ovakvim zahtjevom i eventualnim prihvaćanjem tog zahtjeva od strane Grada oni su opet na početnoj poziciji.

Željko Antunović – Studio More, navodi da je on iz predloženog dnevnog reda razumio da se traži poništenje natječaja za sve prostore u Rojcu, a ne samo za sjeverno krilo.

Željko Kladušan – Sportsko društvo paraplegičara Pula, smatra da ukoliko se u dnevni red za slijedeći sastanak uvrste Prijedlog procedure za dodjeljivanje prostora i Kriteriji i/ili prioriteti pri dodjeli prostora, a zaključak sa početka ovog sastanka je takav, treba odmah pristupiti izradi tih prijedloga, a ne na slijedeći sastanak doći nespreman i 3 sata raspravljati što bi sve u tim pravilnicima trebalo stajati. Na slijedećem sastanku treba raspravljati o već pripremljenom prijedlogu. Nadalje predlaže da se donese i poslovnik o radu ovih sastanaka, da se ne dešava, kao što je to sada bio slučaj, da netko može beskonačno dugo diskutirati.

Marlena Plavšić – Suncokret – navodi da je ideja o izradi procedure i kriterija krenula zato što ne postoji neki pisani dokument na osnovu kojeg se može znati udruga ima pravo ili nema pravo, ima prednost ili nema prednost pri dobivanju prostora u Rojcu i predlaže da se danas donese odluka o radnoj skupini koja će izraditi prijedloge.

Zuzana Hoti – Radolović – Društvo tjelesnih invalida Pula , navodi da vjerojatno postoje kriteriji za dobivanje prostora u Rojcu. Podsjeća da je 2003. godine svim udrugama korisnicima Upravni odjel za kulturu i koordinaciju rada udruga poslao poziv da ispune Evidencijski obrazac organizacija/udruga i obrazac Podaci o programu/projektu organizacija/udruga, te da uz to dostave opis poslovnog prostora u kojem će biti navedeno u kojem je stanju prostor, koje je kvadrature i koliko je u njega uloženo. Na osnovu toga je donesena odluka o dodjeli prostora na korištenje. Uz to ocjenjivalo se i koliko je rad pojedine udruge značajan za grad i širu društvenu zajednicu. Takvi kriteriji vjerojatno postoje i sada. Nije sada riječ jesu li kriteriji pravedni već da li postoje.

Marlena Plavšić - Suncokret – predlaže da se onda od Grada zatraži da na oglasnoj ploči objavi kriterije za dodjelu prostora kako bi svi sa njima bili upoznati. Prema njezinim saznanjima ti kriteriji ne postoje kao forma, ali ako postoje lijepo bi bilo da svi za njih znaju te da budu objavljeni na oglasnoj ploči u Rojcu. Željko Antunović – Studio More – navodi da su prilikom dodjele prostora 2003. godine neke udruge ostale bez prostora. Tako će prilikom nove raspodjele prvo prostore dobiti te udruge, zatim udruge na listi čekanja, nakon toga udruge koje trebaju proširenje prostora itd.

Milena Radošević- Zelena Istra, Podsjeća da je na prvom sastanku udruga Rojca kojem je prisustvovao pročelnik Čakić isti tražio od udruga korisnika veću angažiranost i suradnju po svim pitanjima koja se tiču života u Rojcu. U nekoliko navrata iz Upravnog odjela za kulturu i koordinaciju rada udruga kako od pročelnika Čakića tako i od gđe. Musi i gđe. Simić pozvani smo na veću suradnju. Navodi da je motiv za predlaganje točki 3,4,5 dnevnog reda bilo to što Grad isključuje sadašnje korisnike Rojca iz komisije ili nekog tijela koje će biti nadležno za donošenje odluke o dodjeli prostora u Rojcu. Smatra da će sami korisnici bolje znati koliko je kome potrebno prostora, da li je to 50 ili 100 metara kvadratnih te da će u tom smislu biti zasigurno korektni.

Nadalje predlaže da se izradi nacrt prijedloga kriterija za dodjelu prostora te da se sazove izvanredni sastanak na kojem će se o tome odlučivati, na kojem bi svi mogli dati svoje primjedbe na predložene kriterije. To mora biti brzo jer smo u stisci s vremenom, a Gradu se žuri da da prostore na korištenje.

Bez definiranih kriterija i bez sudjelovanja sadašnjih korisnika u daljnjim dodjelama prostora postoji mogućnost nepravedne raspodjele. Ponavlja da je oformljenje komisije za izradu kriterija neophodno i to što hitnije.

Slaže se da je dnevni red sastavljen malo nespretno jer se zahtjev za poništenje natječaja odnosi samo na ovaj zadnji natječaj, za sjeverno krilo. Marlena Plavšić -. Suncokret – je mišljenja da prvo od Grada treba zatražiti da objavi kriterije ukoliko postoje. Kada ih grad objavi udruge mogu dati svoje primjedbe, a ukoliko kriteriji ne postoje tada treba pristupiti njihovoj izradi.

Zuzana Hoti – Radolović – Društvo tjelesnih invalida Pula – smatra da udruge, sadašnji korisnici Rojca nikako ne mogu samostalno odlučivati o tome tko će, a tko neće dobiti prostor u Rojcu. Tu veliki utjecaj može imati nečije subjektivno stajalište. Nadalje, sve udruge u ovoj su zgradi korisnici, o tome tko će u zgradu useliti ipak treba odlučiti onaj tko zgradom gospodari. Udruge mogu dati svog predstavnika koji će biti mehanizam osiguravanja pravednost i striktnog poštivanje kriterija.

Nakon završetka diskusije predsjedavajući daje na usvajanje slijedeće ZAKLJUČKE:
 1. Od Grada Pule, Upravnog odjela za kulturu i koordinaciju rada udruga traži se da dostavi i na oglasnoj ploči u Rijcu objavi kriterije kojima će se voditi prilikom dodjele prostora udrugama u sjevernom krilu Rojca.
 2. Nakon što Upravni odjel na oglasnoj ploči objavi kriterije za dodjelu prostora bit će upućen poziv udrugama da daju svoje primjedbena isto.
 3. Ukoliko Upravni odjel ne objavi kriterije oformit će se komisija sastavljena od predstavnika udruga Rojca koja će pripremiti nacrt pravilnika kojim će biti definirani kriteriji za dodjelu na korištenje prostora u Rojcu.

Zaključak je usvojen.

A.d. 4. 3.

Prema pozitivnim običajima kao zadnja točka dnevnog reda raspravljalo se o domaćinu i dnevnom redu za slijedeću sjednicu koja će održati 2. ožujka 2005. godine.

Domaćin će biti, odnosno na raspolaganje će dati prostor Udruga dijaliziranih na listi čekanja za transplantaciju bubrega Istarske županije koja ima prostor u prizemlju, no kako nemaju osobu koja bi vodila zapisnik i napisala ga na sastanku će se odlučiti tko će voditi zapisnik. Poziv će sastaviti i dostaviti Društvo tjelesnih invalida Pula.

Dnevni red za slijedeću sjednicu usvojen je kako slijedi:
 1. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog u prosincu kojem je domaćin bio MILK
 2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 2. veljače 2005. godine kojem je domaćin bilo Društvo tjelesnih invalida Pula
 3. Zahtjev gradu za poništenjem poziva na korištenje prostorija u Rojcu (sjeverno krilo)
 4. Prijedlog procedure za dodjeljivanje prostora
 5. Imenovanje predstavnika udruga u komisiju za dodjelu prostora
 6. Imenovanje radne grupe koja će:
  • odrediti ima li koliko prostora koje se može ponuditi na korištenje udrugama
  • odrediti kriterije i/ili prioritete pri dodjeli prostora
 7. Razno

Sastanak je završio u 21.40 nakon što su sve točke dnevnog reda iscrpljene.

Zapisnik sastavila

Zuzana Hoti-Radolović (Tajnica Društva tjelesnih invalida Pula)
Topic revision: r2 - 06 Feb 2007, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback