You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>ZapisnikTravanj13 (06 Feb 2007, IvicaPetrinic)Edit Attach

ZAPISNIK sa 7. sjednice predstavnika udruga koje djeluju u Rojcu

održane 13.04.2005. u Merlinu

Prisutni:

 • Zelena Istra – Milena Radošević
 • Rasti Nikolić
 • Metamedia – Zoran Licul
 • CBRK More, Radio klub Arena – Branko Prnjak
 • Suncokret Pula - Marlena plavšić
 • Distorzija - Dejan Gotal
 • Merlin – Sanja Apostolovski

Sastanak je održan po sljedećem

Dnevnom redu

 1. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka
 2. projekta Krojcberg udruge Distorzija
 3. Dan otvorenih vrata Rojca – projekt Upoznaj svog susjeda
 4. Prijedlog dnevnog reda sljedećeg sastanka
 5. Razno

Ad1

Zapisnik je jednoglasno usvojen

Ad2

Dejan Gotal je predstavio nastanak, tijek i razvoj projekta Krojcberg značajnog za sve stanovnike zgrade Rojc. Nakon prve faze oslikavanja drugog i trećeg kata koje su realizirali u 2004. godini u suradnji sa umjetnicima iz Zagreba, Ljubljane i susjednih evropskih zemalja druga faza se nastavlja ovih dana od 20.04.- 30.04.2005. Udruga Distorzija je pokrenula projekt sredstvima koje su sami prikupili za materijal i troškove boravka dok autori nisu dobivali honorar. Radovi umjetnika koji su izuzetnim trudom i vizualnom dosjetljivošću preokrenuli atmosferu hladnih i praznih hodnika bivše vojarne u prikaz pozitivnih aktivnosti koje se dešavaju u udrugama , doprinijeli su novoj slici i boljoj vidljivosti Rojca.

Organizatori projekta Krojcberg 2 su Distorzija i Udruga Otompotom iz Zagreba .

Ove je godine prepoznat rad udruge Distorzija i na inicijativu pročelnika ureda za kulturu i koordinaciju rada udruga pronađen sponzor za nastavak oslikavanja i intervencija po unutrašnjosti zgrade. Uskoro stiže 1 tona boje (sponzor poduzeće Bojoplast) koju će iskoristiti 20- tak autora od kojih su 7 pulskih umjetnika, učenici škole primijenjenih umjetnosti, i 10 autora iz drugih gradova i zemalja koji su se javili na natječaj

U ovoj fazi će se urediti središnja vertikala zgrade , stepenište i odmorišta od podruma do krova. Na međukatnim odmorištima ,oko prozora će biti ostavljena mjesta za plakatiranje a zidovi će se oblijepiti starim novinama. U vertikalu ulaze i vrata nekih udruga koje će u dogovoru sa Distorzijom odobriti skice i oslikavanje oko njihovih ulaza.

Obzirom da će se skele početi postavljati od 20.04. organizator apelira na službu održavanja zgrade da po dogovoru na vrijeme dovrši pripremne radove za početak oslikavanja zidova.

Autori neće dobivati honorar ali će im se omogućiti dovoljno hrane i osvježenja, a neki će raditi i noću.

Marlena je postavila pitanje osiguranja umjetnika i skela koje će biti postavljene oko stepenica.

U sklopu projekta napraviti će se i zid sa popisom autora te izložba fotografija udruge Kapula napravljenih tijekom rada i nastanka galerije po hodnicima Rojca.

Marlena je upitala o porijeklu imena projekta Krojcberg – to je gradska četvrt u Berlinu koja je do pada zida bila zona marginalaca i klošarska periferija a sad se našla u centru ujedinjenog grada. Također je i slovarica K+ROJC+BERG (brdo).

Kakva je budućnost Krojcberga jer zgrada Rojc je velika i razmišlja se o uređenju ulaza i prizemlju te o dvorištu za koje bi pozvali ''Carpentere'' grupu vrsnih zanatlija koji rade s drvetom i kovanim željezom a koji uređuju prostore i žive na način 19 st. Za njih je potrebno osigurati puno novaca za materijal i udoban smještaj, a oni ne traže honorare.

Postavljeno je pitanje uređenja ulaza i porte Rojca koje je prošle godine preuzela udruga Gradska radionica a do sada nije realizirala iako su dobili materijal i preuzeli obavezu.

Dejan je objavio da se traži Web designer koji bi servisirao i realizirao web stranice udruga .

Milena je predložila internu edukaciju udrugama u o slanju informacija , fotografija i ostalih obavijesti i materijala na postojeće web stranice Rojcneta , pitati će Ivicu.

Dani otvorenih vrata Rojca održati će se u petak 27.05.i subotu 28.05.2005.

''Upoznaj svog susjeda'' je projekt koji su osmislile tri udruge . Ideja projekta je da svaka od tri udruge svojom aktivnošću doprinese zajedničkom projektu koji za cilj ima poticanje duha kreativnosti i suradnje unutar zgrade rojca. Projekt je financiran od Grada Pule i Clubture.

 • KaPula – projekt fotografiranja trenutaka stanovnika do 20.05.2005. – brošura i izložba
 • Metamedija- dostavlja upitnike za dopunu izdanja tiskanog vodiča knjižice o Rojcu
 • Distorzija – projekt Krojcberg 2
 • Prvomajski juriš

Prijedlog dnevnog reda slijedećeg sastanka:

 1. Manifest – razrada i rasprava zajedničkog dokumenta da bi se u subotu 28.05. na Danima otvorenih vrata proglasio MANIFEST udruga Rojca .
  • Traži se režiser/ka svečanog proglašenja!
 2. Slijedeći sastanak bi se održao 09.05. u 19 h.

Prijedlog je prostor udruge UPAS (2 kat desno) , oni imaju dvoranu ali nemaju stolice, te bi si predstavnici trebali donijeti stolicu.

Ad.5

1. Informacija Zelene Istre da su Jadranka Cigelj predstojnica Vladinog ureda za udruge , Nives Ivelja predsjednica Savjeta za razvoj civilnog društva i Kristina Bulešić članica Poglavarstva istarske županije zadužena za mlade i civilni sektor koje su došle u Pulu na poziv Župana povodom sastanka Savjeta za razvoj civilnog sektora dana 12.04. posjetile Rojc. Gospođe su posjetile nekoliko udruga, prošetale hodnicima te se oduševile izgledom i aktivnostima koje se provode u zgradi. U Zelenoj Istri je bilo prisutno nekoliko udruga a razgovaralo se o statusu i vlasništvu zgrade te o mogućoj prenamjeni zgrada bivših vojarni za rad udruga i u drugim gradovima Hrvatske . Kristina Bulešić je izrazila želju, obzirom na funkciju koju obavlja u županiji, da prisustvuje jednom od budućih sastanaka udruga Rojca.

2. Rasti Nikolić - je radeći sa udrugama uočila potrebu knjigovodstveno - financijskog savjetovanja udruga, te provodi istraživanje na tu temu radi budućeg projekta organiziranja savjetovališta za udruge. Moli udruge da ispune ankete o znanju o financijskom poslovanju i vrate ih u kutiju na porti Rojca.

Zapisnik sastavila

Sanja Apostolovski - Merlin
Topic revision: r2 - 06 Feb 2007, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback