You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>ZapisnikStudeni03 (06 Feb 2007, IvicaPetrinic)Edit Attach

Zapisnik sa sastanka korisnika Rojca, održan 3. studenog 2004.

u prostorijama Radio kluba «Arena-Pula»

Prisutni

1. Milena Radošević Udruga Zelena Istra
2. Marlena Plavšić Suncokret Pula
3. Kristijan Biteri Udruga navijača Hajduka
4. Mehmed Šišić Udruga bošnjaka branitelja
5. Sejad Balić Udruga bošnjaka branitelja
6. Zakerija Ademi Udruga bošnjaka branitelja
7. Mersad Hašimbegović Rondo Histriae
8. Branko Radovanović KSRG Gazela
9. Edgar Buršić Monteparadiso
10. Ivo Zuban Monteparadiso/U.I.B.
11. Ivica Petrinić Udruga Zelena Istra
12. Željko Antunović Studio za stvaralačke aktivnosti djece / Rondo Histria
13. Dejan Štifanić Studio kaPula
14. Branko Prnjak RK «Arena-Pula»
15. Sanja Apostolovski Merlin
16. Željko Riker Puhački orkestar
17. Josip Ivančić -
18. Lina Stepančić -

Uvod i dnevni red

Sastanak je otvorio Branko Prnjak, predstavnik Radio kluba «Arena-Pula», a uvodnu riječ i prijedlog Dnevnog reda izložila je Milena Radošević, predstavnica Zelene Istre. Dnevni red je jednoglasno usvojen.
  1. Revizija korištenja prostora (izrada evaluacijskog upitnika)
  2. Manifest Rojca
  3. Javna slika Rojca

Prije prelaska na prvu točku dnevnog reda prisutni su pozvani da daju mišljenje o zapisniku sa prethodnog sastanka. Onima koji nisu zapisnik imali prilike vidjeti (iako je svima dostavljen u poštanske pretince) podijeljena je po jedna kopija. Željko Antunović, predstavnik Studia za kreativne aktivnosti/Rondo Histria, predložio je da se napravi zbirna knjiga svih zapisnika, što je jednoglasno usvojeno. Također je dao svoj komentar na zapisnik te ga priložio u pismenom obliku.

Komentar i prilog su usvojeni.

Jasminko Balenović, predstavnik udruge MILK, preložio je da se sljedeći sastanak održi u njihovim prostorijama, što je prihvaćeno.

Ad 1.

Dejan Štifanić, predstavnik Studia kaPula, podržao je ideju zajedničke evaluacije između ostalog jer smatra da neke udruge imaju prostor kojeg nikada ne koriste. U razgovoru je dogovoreno da treba oformiti komisiju u sastavu predstavnika korisnika Rojca, gradskog odjela za kulturu i koordinaciju rada udruga i tehničke službe (zbog svakodnevne prisutnosti u Rojcu). Poželjno bi bilo da u komisiji sudjeluje i jedan predstavnik udruga koje bi željele no nisu u mogućnosti dobiti prostor u Rojcu. Delegirano je 5 članova – predstavnika korisnika Rojca, po jedan za svaki kat, a to su:
  • Za 3.kat – Dejan Štifanić, Studio kaPula
  • Za 2.kat – Branko Prnjak, Radio klub «Arena Pula»
  • Za 1.kat – Veli Huseini, udruga Roma
  • Za prizemlje – Željko Antunović, Studio za kreativne aktivnosti djece/Rondo Histria
  • Za etažu ispod prizemlja – Edgar Buršić, Monteparadiso

Predloženo je da Odjel za kulturu i koordinaciju rada udruga odabere ostale članove i da komisija krene u rad te da se prije obilaska, korisnici pravovremeno obavijeste. No, ukoliko se korisnik niti nakon trećeg poziva ne odazove, komisija će slučaj prijaviti tehničkoj službi i proslijediti pročelniku nadležnog gradskog odjela.

Kako bi se olakšao posao komisiji, a i kako bi se potaknulo razvoj kulture stanovanja u Rojcu, predloženo je da se udruge zamole da na vratima svoje prostorije istaknu svoj naziv.

Sead Balić, predstavnik Udruge Bošnjaka branitelja, upitao je tko je odlučio da se evaluacija provede. Odgovorio mu je Ivica Petrnić, predstavnik Zelene Istre, objasnivši da je krajem 2003.g. kada je izvršena i službena dodjela prostora od grada Pule dogovoreno između predstavnika Grada i korisnika Rojca da će se za godinu dana izvršiti evaluacija.

Zakerija Ademi, predstavnik Udruge Bošnjaka branitelja, također je podržao inicijativu mjesečnih sastanaka korisnika Rojca i evaluacije, te naglasio da mu se čini kako je u međuvremenu došlo do mnogo promjena u korištenju prostora i da se mnogo prostora loše koristi.

Željko Antunović je dodao da treba ustanoviti imaju li neke udruge poteškoća s useljavanjem u dodijeljene prostore, i ukoliko imaju poteškoća predložio je da im ostale udruge dogovorno pomognu.

Razrađena su potencijalna pitanja za evaluacijski upitnik i dogovoreno je da će ovaj prijedlog osnivanja Komisije za evaluaciju prostora, zajedno s prijedlogom članova komisije i zapisnikom s posljednjeg sastanka biti dostavljen nadležnom gradskom odjelu. Kao kontakt osoba za komunikaciju s nadležnim gradskim odjelom po pitanju evaluacije imenovan je Edgar Buršić.

Ad 2.

Prisutnima je podijeljena kopija prijedloga Manifesta, tj. Deklaracije udruga Rojca. Nakon diskusije svi su prisutni podržali ideju deklaracije te se u načelu složili sa prijedlogom, no uz mnogo komentara. Budući da je zaključeno da je rasprava o sadržaju Manifesta opširna tema, predloženo je i usvojeno da se za njegovu razradu i usuglašavanje zakaže jedan poseban sastanak na kojem bi to bila jedina tema.

Dogovoreno je da će se taj sastanak održati u siječnju 2005. te da će se prethodno svim korisnicima Rojca dostaviti prijedlog deklaracije putem poštanskog pretinca kako bi mogli u svojoj udruzi prokomentirati njegov sadržaj i na sastanak doći s pripremljenim komentarima.

Ad 3.

Već na prethodnim sastancima bilo je riječi o potrebi izgradnje pozitivne javne slike Rojca.

Marlena Plavšić, predstavnica Suncokreta, predložila je da stanovnici Rojca 2-3 puta godišnje organiziraju zajedničke akcije usmjerene prema gradu i građanima Pule.

Predstavnici/e više udruga prelažu intenzivniju i osmišljenu suradnju s medijima.

Ivica Petrinić naglasio je da ćemo kada kao zajednica u Rojcu budemo jači, moći organizirati i radionice s udrugama o radu s medijima i sl. Dok nam je trenutno najbitnije predstavljanje Rojca kao cjeline građanima Pule i šire.

Dean Štifanić je predložio male organizirane akcije i u samom Rojcu, od bojanja zidova do skidanja žvakačih guma sa stepenica. Željko Antunović je dodao da možemo osmisliti i vlastiti fanzin i sl. Edgar Buršić rekao je da je u postupku i dobivanje radijske frekvencije za emitiranje vlastitog radija u Rojcu. Zaključeno je da ima mnogo mogućnosti kako bi se moglo više govoriti o pozitivnoj slici Rojca.

Dogovoreno je da će jedna tema sljedećeg sastanka biti osmišljavanje zajedničke akcije pod nazivom «Rojc gradu».

Predložen je i usvojen Dnevni red sljedećeg sastanka, koji će se održati 1.12.2004. u 19.00 sati u prostorijama udruge «MILK»:
  1. Izvješće komisije o evaluaciji korištenja prostora
  2. Osmišljavanje zajedničke akcije «Rojc gradu»

Dogovoreno je da će se ubuduće planirati samo dvije točke dnevnog reda radi limitiranosti vremenom. Također je dogovoreno da budući sastanci imaju maksimalno trajanje od 2 sata.

Sastanak je završio u 21.35

Zapisnik sastavila

Milena Radošević
Topic revision: r2 - 06 Feb 2007, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback