Ovdje je zapisnik sa obilaska Rojca. Do sada ispravke dodao samo Dean Stifanic, no mislim da nema sto znacajnije za dodati.

Obilazak Rojca sa strane komisije Saveza udruga iz Rojcu u osnivanju i predstavnika Grada Pule

Članovi komisije: V. Huseini (Udruga Roma), D. Štifanić (Studio KaPula), B. Prnjak (Radio klub Arena), Ž. Antunović (Rondo Histriae), E. Buršić (Monteparadiso), J. Kumlanc (zaštitar), G. Praštalo (domar)

Obilazak obavljen: 18. siječnja, 2005. godine od 19:20 do 20:55.

1. kat

    • Prostori HDLU nenumerirani, treba se utvrditi kvadratura jednog prostora (onog krajnje lijevog na dnu hodnika). Koriste se i uređuju (Pekica, Pauletta, itd...)

    • Prostor kupatilo (istok) nenumerirano koristi udruga INAT kao kuhinju. Prostor je uređen.

    • Prostori broj 98 i 99 dati su na korištenje INAT-u no nisu u funkciji. Uređuju se već 5 godina i INAT ih rijetko koristi. Većina članova komisije misli da je to višak prostora

    • Prostor 101: korsiti ga bivša
Topic revision: r2 - 06 Feb 2007, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback