You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>ZapisnikProsinac01 (06 Feb 2007, IvicaPetrinic)Edit Attach

Zapisnik sa sastanka korisnika Rojca, održanog 1. prosinca 2004.

u prostorijama “Malog istarskog lutkarskog kazališta-MILK”

Početak: 19.00 sati.

Na sastanku je prema upisniku evidencije sudjelovalo - 19 udruga i njihovih predstavnika (milk, Distorzija, Monte Paradiso/udruga iigrača biljara, Zelena Istra, cb Radio klub „More/radio klub „arena“, U.B.B.D.R.H., suncokret Pula, odred izviđača „Istra“, SUP, Puhački orkestar, studio KaPula, SHIN, Udruga Roma, Metamedia, KSRG „Gazela“, Merlin, Rondo Histria/SSAD“More)

Sastanak je održan po slijedećem dnevnom redu:
  1. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka
  2. Osvrt na akciju – mirnohod „NE NASILJU NE FAŠIZMU“
  3. Manifest Rojca
  4. Javna slika Rojca
  5. Razno

1.Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka

Na sastanku je konstatirano da su svi sudionici sastanka dobili svoju kopiju zapisnika sa prošlog sastanka u poštanske pretince na porti i da su svi upoznati sa sadržajem istog. Nitko od nazočnih nije imao primjedbi te je zapisnik jednoglasno usvojen.

2.Osvrt na akciju – mirnohod „NE NASILJU NE FAŠIZMU“

Mirnohod „NE NASILJU NE FAŠIZMU“ održan je uspješno i po ocjeni svih nazočnih protekao je iznimno mirno i bez pritisaka ili incidentata. U prosvjedu je sudjelovalo oko 500 građana i to ne samo članova udruga Rojca već i drugih ( umjesto običnih) građana koji su sudjelovanjem iskazali svoju podršku akciji. U diskusiji je sudjelovalo više nazočnih na sastanku:

Ž.Riker (puhači) – ocijenio je mirnohod „taman“

D.Makovac (sup) – izdvojio je dobru zastupljenost u medijima, a očekivao je više ljudi

D.Gotal (distorzija) – je također ocijenio akciju dobro organiziranom, ali je također očekivao više ljudi

I.Zuban (biljaristi) – izjavio je da je za vrijeme mirnohoda bilo i nekoliko sitnih provokacija ali da nisu poremetile odvijanje akcije

M.Kesić-Kiš – naglasila je uspješnost akcije i u segmentu međusobne komunikacije i podrške udruga koje djeluju unutar Rojca kao i da je prepoznat trenutak za akciju.

Najviše diskusije uz ovu točku dnevnog rada, a na inicijativu g. Velija (udruga Roma) došlo je zbog pokušaja zlouporabe cijelog slučaja i press konferencije, održane u Rojcu pred samu akciju, u dnevno političke svrhe i međusobnog sukobljavanja lokalnih političkih stranaka i pokušaja njihovog instrumentaliziranja Rojca i mirnohoda u svrhu vlastite promidžbe. Pozitivnim je ocijenjen iskaz g. Jakovičića da je na ovu press konferenciju došao kao građanin i da je svojim angažmanom kao župan pridonio u jednom segmentu uspjehu akcije, također utvrđena je podrška i pomoć pri organizaciji akcije od strane grada. Konsenzusom je donešen zaključak da će udruge pod svaku cijenu izbjegavati sukobe između političkih stranaka i da ne žele da se Rojc koristi u stranačkim interesima promidžbe – za što s vremena na vrijeme ima pokušaja (poglavito pred izbore). Još jednom je iskazano da političkom djelovanju nije mjesto u Rojcu, ali i da je svaka pomoć od dužnosnika koji obnašaju vlast u lokalnoj samoupravi dobrodošla i da će biti prihvaćena u ime svih građana koje oni predstavljaju i javnih dužnosti koje obavljaju.

Nažalost, primjećeno je da su i neki članovi iz udruga koje djeluju u Rojcu sami pridonjeli politizaciji slučaja i dodvoravanju pojednim strankama vjerojatno vođeni uskim vlastitim interesom. Također je donesen zaključak da se je ova akcija isprofilirala kao model – za buduće zajedničke akcije svih udruga koje su međusobno dobro surađivale, da je postignuta visoka odgovornost organizatora i da je bila odlično pripremljena.

3. Manifest Rojca

I.Petrinić (Zelena Istra) – još jednom je ponovio za one predstavnike udruga koje nisu bile na prošlom sastanku, da će se o manifestu organizirati posebni sastanak početkom sljedeće godine – kako i doliči tako važnoj temi za sve korisnike Rojca, te da se sa donošenjem istog neće žuriti na uštrb kvalitete. Prijedlog manifesta se nalazi na stranici www.rojcnet.hr i dostupan je svim zainteresiranima, a predstavnici su još jednom pozvani da ga unutar svojih udruga prokomentiraju i artikuliraju svoje eventualne prijedloge.

4. Javna slika Rojca

Ova točka dnevnog reda bila je podjeljena na dvije teme:

a) Nova godina u Rojcu – iako je prošle godine Rojc bio zatvoren 31/12, odlučeno je da se ove godine pokuša osmisliti (ako još za to ima vremena) zajednički pristup i program obilježavanja novogodišnjih blagdana u Rojcu.

U to ime formirana je komisija koja će se u nekoliko dana sastati i pokušati artikulirati novogodišnji program u Rojcu u koji bi trebalo biti uključeno što je moguće više udruga.

Članovi komisije su: Dejan Gotal (Distorzija), Sanja Apostolovski (Merlin), Marino Jurcan (Metamedia), Veli Huseini (Udruga Roma)

b) kao nastavak točke a) – kratko je zbog vremenske oskudice prokomentirana činjenica o potrebi osnivanja koordinacije koja bi predložila niz akcija kojima bi se javnost približila Rojcu, a i udruge iz Rojca gradu i svim stanovnicima, jer „zvukovi javnosti nisu najbolji“.

Akcije bi se realizirale unutar prostora Rojca, ali i kao akcije koje bi udruge realizirale u gradu.

M.Jurcan (Metamedia) je potvrdio potrebu za većom koordinacijom udruga u poduzimanju takovih akcija, jer da ubuduće njegova udruga neće samostalno inicirati i realizirati slične akcije – ako se ne postigne dogovor da sve udruge u tome sudjeluju, također diskutirao je i činjenicu da mediji prozivaju udruge u Rojcu zbog svoje zatvorenosti

Ž.Riker (Puhački orkestar) – prvi je dao podršku tim prijedlozima da će orkestar i ostale sekcije koje djeluju unutar istog svakako podržati takvu i slične akcije. Apsolutnu podršku dao je i Dean Gotal u ime MILK-a.

Zbog vremenske oskudice nije donešen nikakav zaključak, već načelni stav da se sa sličnim akcijama treba započeti što skorije uz dobru organizaciju i planiranje.

5. Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda diskutirane su sljedeć teme i doneseni sljedeći zaključci:

a) evaluacijska komisija – Milena Radošević obavijestila je prisutne da je, prema dogovoru na prethodnom sastanku, nadležnom gradskom odjelu dostavljen prijedlog o formiranju komisije za evaluaciju korištenja prostora u Rojcu. Dobili smo telefonski povratnu informaciju da je prijedlog primljen i da ćemo uskoro biti pismeno obaviješteni o imenovanju članova komisije od strane Upravnog odjela za kulturu i koordinaciju rada udruga.

b) Uočeno još uvijek da unutar zgrade ima neiskorištenih prostora, kao i da se neki prostori koriste mimo utvrđenog rasporeda (ima bandova koji sviraju i po gornjim katovima i uznemiravaju ostale korisnike). Zaključeno je da se pokuša pomoći onim udrugama koje još nisu uspjele staviti u funkciju svoje prostore – ako je za to razloga financijska oskudica, ali i da se pokuša i preostale prostore u zgradi staviti u funkciju i dodijeliti zainteresiranima za prostor u Rojcu. Udruge koje su korisnici prostora u Rojcu nisu i ne mogu odlučivati o dodjeljivanju i oduzimanju prostora u Rojcu, ali mogu i trebaju informirati nadležno tijelo o stanju u zgradi.

c) Akcije za poboljšanje života u zgradi i oko nje:

I

Na prijedlog S.Apostolovski (Merlin) predloženo je da se organizira akcija čišćenja okoliša Rojca – što je i prihvaćeno te će se akcija održati u subotu 11.prosinca od 10 do12 sati te su svi pozvani da joj se pridruže. Obavijest o akciji će pripremiti i izvjesiti na oglasnu ploču Odred izviđača.

II

Na prijedlog Odreda Izviđača predloženo je da se nadležnim tijelima uputi dopis sa zamolbom da se pokuša grijanje u zgradi produžiti i na dane vikenda kada oni imaju najviše korisnika u svojim prostorima, barem u večernjim satima, a vjeruju da nisu jedini.

III

Na prijedlog S.Apostolovski (Merlin) – a što su prihvatili i svi prisutni dogovoreno je da se uputi dopis sa zahtjevom da se hitno uredi portirnica HAK-u koji je ugovorom dužan urediti portirnicu na samom ulazu u Rojc jer je to prva slika koju posjetitelji dobijaju kad ulaze u dvorište Rojca. Na taj prijedlog se je nadovezao i D.Štifanić (KaPula) sa prijedlogom da se ponovno ofarba bista K.Rojca koja se također nalazi na ulazu u zgradu.

IV

Također uz zahvalu za saniranje wc-a na prvom katu uputit će se i dopis održavatelju zgrade da se wc-i ponovno okreče i pofarbaju, jer su pofarbani samo do 2 metra visine, a iznad je sve ostalo neuređeno.

Odlučeno da se sljedeći sastanak održi u srijedu 12/01/2005. s početkom u 19.00 sati u prostorijama studija KaPula na trećem katu. Dnevni red utvrdit će se naknadno.

Sastanak je završio u 21.00 sat.

Zapisnik sastavio,

Jaminko Balenović
Topic revision: r4 - 06 Feb 2007, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback