You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>ZapisnikOzujak02 (06 Feb 2007, IvicaPetrinic)Edit Attach

Zapisnik sa 6. sjednice korisnika Rojca, održane 2. ožujka 2005.

u prostorijama “Udruge dijaliziranih na listi čekanja za transplantaciju bubrega istarske županije”

Sastanak je počeo u 19.15h, otvorila ga je Fani Kollman Bosich, predstavnica “Udruge dijaliziranih na listi čekanja za transplantaciju bubrega istarske županije” i predložila sljedeći

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog u prosincu kojem je domaćin bio MILK
 2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 2. veljače 2005. godine
 3. Zahtjev gradu za poništenjem poziva na korištenje prostorija u Rojcu (sjeverno krilo)
 4. Prijedlog procedure za dodjeljivanje prostora
 5. Imenovanje predstavnika udruga u komisiju za dodjelu prostora
 6. Imenovanje radne grupe koja će:
  • odrediti ima li koliko prostora koje se može ponuditi na korištenje udrugama
  • odrediti kriterije i/ili prioritete pri dodjeli prostora
 7. Izvješće evaluacijske komisije
 8. Razno

Zbog malobrojnosti prisutnih odlučeno je da se o točkama 3, 4, 5 i 6 Dnevnog reda neće diskutirati. Točka 7 je također izostavljena iz diskusije jer voditelj evaluacijske komisije, Edgar Buršić (Monteparadiso) nije bio prisutan.

Ad.1.

Svi prisutni su se složili sa sadržajem zapisnika sa sastanka održanog 1.12.2004. Zapisnik je usvojen.

Ad.2.

Svi prisutni su se složili sa sadržajem zapisnika sa sastanka održanog 2.2.2005. Zapisnik je usvojen.

Ad.3.

Pod točkom razno prisutni su razgovarali o potrebi boljeg povezivanja među udrugama, većoj solidarnosti na djelima, a ne samo na riječima, potrebi stvaranja pozitivne slike o Rojcu u medijima i mogućim budućim zajedničkim aktivnostima. Razgovor je protekao u ležernom duhu bez preuzimanja obaveza za realizaciju konkretnih aktivnosti.

Domaćin sljedećeg sastanka bit će udruga “Merlin”.

Sastanak je završio u 20.30 h

Zapisnik sastavila,

Milena Radošević

Pula, 4.ožujka 2005.
Topic revision: r2 - 06 Feb 2007, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback