You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>ZapisnikListopad04 (06 Feb 2007, IvicaPetrinic)Edit Attach

Zapisnik sa sastanka korisnika Rojca od 13. listopada 2004

Sastanak započeo radom u 19.07 sati

Uvod u sastanak

Sastanak otvorila predstavnica udruge Zelena Istra Milena Radošević. Uz pozdravnu riječ uputila je prisutne u Dnevni red sastanka. Ukratko je izvjestila o zaključcima s prethodnog sastanka o dostupnosti zapisnika na www.rojcnet.hr kao i o namjeri uspostavljanja kontinuiteta sastanaka korisnika Rojca jedan puta mjesečno, prve srijede u mjesecu s idejom kako uspostaviti uvjete boljeg života u Rojcu i uspostavljanje redovne komunikacije među korisnicima.

Dnevni red:

  1. Interna komunikacija udruga i ostalih korisnika Rojca
  2. Evaluacija korištenja dodijeljenih prostora u zgradi
  3. Informacije o provođenju projekta Udruge Distorzija “Krojcberg„
  4. Razno

Ad 1.

Nakon pojedinačnog predstavljanja prisutnih, predstavnik Udruge Zelena Istra istaknuo je problem komunikacije, međusobno nepoznavanje svojih susjeda unutar zgrade, te obrazložio ideju mjesečnih sastanaka kao jednog od oblika redovne komunikacije. Mailing lista je takođe jedan od oblika kojim se mogu razmjenjivati informacije među korisnicima. Razloge za uspostavljanje bolje komunikacije vidi u zajedničkom rješavanju problema u zgradi, uspostavljanju zajedničkih aktivnosti, poboljšanju imagea zgrade, međupomoći, ali i preuzimanju odgovornosti.

Prdstavnici „Gazele“ ističu probleme uređenosti zgrade, manjka prostora za svoje brojne korisnike i neprihvatljivog ponašanja posjetitelja u zgradi. Predstavnica Udruge Suncokret Pula je zamjetila da su se udruge pretežno okupljale na ovaj ili onaj način radi eskalacije nekih problema, a najčešće su problemi odnosili na neuvjetno stanje zgrade i sanitarnih čvorova. Ističe da se kompletno stanje unazad godinu dana popravlja i da su promjene velike. Predlaže da tematski, sastanci budu usmjereni više prema zajedničkim aktivnostima i poboljšanju imagea zgrade nego prema rješavanju tehničkih problema u zgradi za čije rješavanje već postoji mehanizam.

Predstavnik Udruge Zelena Istra ističe i problem eksterne komunikacije i predlaže da se ona osim prema Gradu i zaduženom Odjelu može usmjeravati i prema građanima i prema drugim donatorima.

Predstavnik „Gazele“ smatra da je važno da korisnici budu informirani i o investicijama i načinu trošenja novca za adaptaciju zajedničkih prostora.

Predstavnik Udruge navijača Hajduka je zadovoljan s mogućnošću da bude u Zgradi, da je njegova udruga nakon dugog čekanja dobila prostor i da je spremna uključiti se i dati podršku uspostavljanju bolje komunikacije i suradnje.

Predstavnica Udruge dijaliziranih osoba iskazuje da slabo poznaje svoje susjede i smatra da je važno da se istaknu natpisi na prostorijama, koje kome pripadaju da bi tako mogli biti informirani tko gdje radi i tko ti je susjed tko i zašto prolazi.

Predstavnica Udruge Suncokret Pula odgovara da je stvar od udruge do udruge da li želi istaknuti natpis na vratima ili ne i da se takve stvari nije dobro nametati te da na oglasnoj ploči postoji raspored korisnika po prostorima a i prostori su numerirani pa se uvijek može doznati tko je korisnik kojeg prostora.

Predstavnik Udruge Zelena Istra kaže da je to pitanje kulture stanovanja i da bi neka pravila suživota bilo dobro odrediti pa tako i natpise.

Predstavnica Udruge Suncokret Pula odgovara da je bitnije poraditi na svijesti sustanara o važnosti razvijanja kulture suživota nego određivati pravila.

Predstavnik raznih Udruga rekao je da bi natpisi pomogli utvrđivanju stvarnog stanja rasporeda korisnika po prostorima, te bi se prema njegovom mišljenju moglo potvrditi da stvarno stanje ne odgovara popisu stanara na papiru, takođe ističe da bi ovakvo ili slično „tijelo“ predstavnika udruga moglo donositi prijedloge...o kućnom redu npr. Takođe, je rekao, da bi se udruge trebale izvještavati o svom radu i međusobno te da bi i to bio uvid u kvalitetu korištenja prostora.

Predstavnica Udruge Suncokret Pula rekla je da joj se čini da su Dani otvorenih vrata Rojca upravo bili inicirani s tom idejom.

Pitanje da li je to dovoljno i treba li i na koji način više i češće se međusobno izvještavati o radu je ostalo otvoreno.

Zaključak:

Sastanci korisnika prostora u zgradi Karlo Rojc će se održavati svake prve srijede u mjesecu. Za organizaciju, obaviještavanje i osiguravanje prostora za sastanak svaki put će biti zadužena druga udruga ili organizacija. Osim sastanaka, zapisnici i ostale informacije moći će biti dostupni na www. rojcnet.hr te na mailing listi.

Svaki od prisutnih na sastanku radit će na motivaciji ostalih korisnika (susjeda) da prisustvuju sastancima. Svrha sastanaka je uspostavljanje redovne komunikacije među udrugama i ostalim organizacijama stanarima zgrade, radi riješavanja tekućih problema, zajedničkih aktivnosti, uspostavljanje međusuradnje i međupomoći.

Zapisnici sa sastanaka bit će pisano dostavljeni svim udrugama a takođe i Gradskom Uredu za kulturu i koordinaciju rada udruga te dostupni na web stranici

Slijedeći sastanak će se održati u Udruzi radio amatra Arena Pula, za tri sedmice, odnosno prve srijede u studenom. Dnevni red će biti slijedeći:

  1. Revizija korištenja prostora - kako stanujemo u Rojcu
  2. Manifest
  3. Image Rojca
  4. Razno

Ad 2.

Predstavnica Udruge Suncokret Pula postavila je pitanje zašto je potrebna evaluacija korištenja prostora u zgradi udrugama i ostalim organizacijama korisnicima prostora i pretpostavku zašto bi to bilo važno za nadležni ured u Gradu.

Predstavnici udruga u razgovoru dolaze do mišljenja; da je prije godinu dana potpisano sedamdesetak ugovora za korištenje prostora, da bi udruge koje aktivno koriste prostore zanimala informacija da li se svi prostori koriste prema planu, da li su prostori uređeni, da li se koriste u svrhu za koju su namijenjeni, treba li nekome pomoći oko uređenja i td. Ta informacija bi bila važna da ukoliko postoji neiskorištenih prostora, prostor dobiju udruge koje su na listi čekanja, da se udrugama koje imaju manjak prostora omogući korištenje neiskorištenog, te se opravdaju fiksni režijski troškovi koji nastaju i u praznim i neiskorištenim prostorima. Takođe zaključuju da je potrebno i osigurati zajedničke prostore u zgradi koje mogu koristiti udruge prema potrebi, pa i za ovakve sastanke. Da bi gradskom odjelu za koordinaciju rada udruga takođe mogla dobrodoći revizija prostora, radi rješavanja liste čekanja, radi pravdanja sredstava, jer sami godišnji i polugodišnji izvještaji i ne moraju odgovarati istini.

Nadalje se diskusija razvijala u smjeru osmišljavanja metode evaluacije koja bi se koristila pri revidiranju prostora.

Zaključak:

Prisutni su se složili da je potrebno napraviti evaluaciju korištenja prostora u dvije faze. Predlažu da se oformi komisija u sastavu; nekoliko(3) predstavnika udruga i organizacija korisnika prostora u zgradi, (3)predstavnika iz Gradskog Odjela za koordinaciju rada udruga te predstavnika udruga i organizacija koji su na listi čekanja. U prvoj fazi bi se upitnicima i direktnim obilascima prostora moglo doći do informacije jesu li prostori korišteni prema ugovorima, te jesu li uopće korišteni. U drugoj fazi evaluacije bi se upitnicima i ocijenjivanjem prostora od komisije te usporedbom izvještaja i stvarnog stanja došlo do rezultata o funkciji, kvantiteti i kvaliteti korištenja prostora. Za provođenje evaluacije potrebno je osmisliti upitnik, oformiti komisiju, obavijestiti korisnike, osigurati uvjete i sredstva, te profesionalnu obradu upitnika.

O zaključku će biti obavješten Odjel za kulturu i koordinaciju rada udruga te se odgovor i mišljenje očekuje u naredna tri tjedna. Na prijedlog Odjel može odgovoriti pismeno ili usmeno na narednom sastanku.

Ad 3.

Obzirom da na sastanku nije bilo prisutnih članova udruge Distorzija koji su provoditelji ovog projekta, predstavnik Udruge Zelena Istra izvjestio je prisutne da je Krojcberg projekt koji Distorzija provodi u suradnji sa zagrebačkom udrugom “Otompotom”. Da će projekt imati kontinuitet, da se radi o umjetničkim intervencijama u hodnicima zgrade. Propust Distorzije je slaba obaviještenost drugih udruga u Rojcu, te slaba uključenost istih u projekt, no kako će projekt imati kontinuitet taj će propust biti ispravljen u narednim akcijama.

Ad 4.

Predstavnik raznih udruga još je jednom istaknuo pitanje kućnog reda, i potrebu za formiranjem predstavljačkog tijela stanara Rojca I udruživanjem udruga sličnih djelatnostu za potrebe eksterne komunikacije.

Zaključak:

Predstavnici su se složili da na slijedećem sastanku pokrenu s mrtve točke osnivanje Saveza udruga Rojca, te započnu s analizom manifesta koji je prošle godine sastavljen kao dokument koji govori za što se zalažu, a za što ne stanari Rojca i kakve ideje zastupaju. To će biti polazište za sve ostale aktivnosti vezane za formiranje predstavljačkog tijela ali i za kućni red i sva ostala pravila i obaveze stanara Rojca.

Sastanak završio oko 21.00

U Puli 14. listopada 2004

Zapisnik sastavila

Milica Kesić-Kiš
Topic revision: r3 - 06 Feb 2007, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback