You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>Zapisnik2011503 (23 Mar 2011, DusicaRadojcic)Edit Attach

-- DusicaRadojcic - 23 Mar 2011

ZAPISNIK

sa sjednice Vijeća udruga Rojca, održane dana 15. ožujka 2011. godine, s početkom u 19:00 sati, u prostorijama Hacklaba (Monteparadiso)

Prisutni:

1. Ozren Catela - UPAS

2. Marlena Plavšić (Suncokret - Pula)

3. Ela Vukelja - centar "Shin"

4. Davor Raste - O.I.P. "Uljanik"

5. Ivica Petrinić - Zelena Istra

6. Edgar Buršić - Monteparadiso

7. Boris Milojević - novinar Rojcneta

8. Matko Plovanić - Monteparadiso

9. Marko Bolković (Sonitus)

10. Perica Grgić - Monteparadiso / U.I.B.

11. Irena Burba (Zelena Istra)

12. Bojan Lipić - Zaigrana koza

13. Sanja Simeunović Badec - Udruga More

14. Veli Huseini - Udruga Roma Istre - Pula

15. Irena Boljunčić Gracin - Čarobnjakov šešir

16. Dušica Radojčić - Zelena Istra

17. Kristina Nefat - Theatre of Art

Predsjednica Kristina Nefat za zapisničarku imenuje Dušicu Radojčić, čita prijedlog dnevnog reda i pita ima li dodatnih prijedloga. Budući da prijedloga nema, usvojen je sljedeći dnevni red:

1. Statut Saveza udruga Rojca - komentari i izmjene i dopune predloženog Statuta

2. Ostale informacije vezane uz osnivanje saveza udruga Rojca

Ad.1. Statut Saveza udruga Rojca - komentari i izmjene i dopune predloženog Statuta

Predsjednica u uvodu napominje da je na prošloj sjednici Vjeća udruga Rojca bilo predstavnika udruga koji su izrazili negativni stav prema osnivanju Saveza udruga Rojca, mahom zbog bojazni gubitka nekih stečenih prava ili pozicijia, poput prostora ili mogućnosti financiranja, ponovivši da se radi o zabludi jer SUR ne bi imao nikakvu ingerenciju u dodjeljivanju ili oduzimanju prostora koji su u vlasništvu Grada Pule. Zbog neinformiranosti o prijedlogu Statuta, na prošloj sjednici je, stoga, odlučeno da će se omogućiti udrugama da u dodatnih 11 dana komentiraju prijedlog Statuta-a SUR-a, koji je u tu svrhu poslan na mailing listu Rojca. Međutim, zaprimljeni su komentari samo dvije osobe o kojima će se na današnjoj sjednici raspravljati. Predsjednica izražava žaljenje što nitko od osoba koje su na prošloj sjednici izrazile negodovanje i kritike nisu danas prisutne. Nastavlja predstavljanjem komentara Ivice Petrinića na prijedlog Statuta:

- dodati ime "Karlo" kod spominjanja Društvenog centra. Puno ime je Duštveni centar "Karlo Rojc";

- poglavlje "3. Ustrojstvo" predlaže da se preimenuje u "Članstvo";

- u članku 12. dodati "Plaćati članarinu prema odluci Izvrsnog odbora" ;

- u članak 14. dodati da se zbog neplaćanja udruga isključuje iz članstva;

- dodati još dvije vrste članstva: podupiruće i počasno;

- u članku 15. razdvojiti stvaranje privremenih saveza i partnerstva od osnivanja pravnih osoba o čemu treba odlučivati Skupština - dodati i Nadzorni odbor od 3 ćlana koji ce sudjelovati na sjednicama Izvršnog odbora i tako kontrolirati zakonitost rada i dodatno misliti na interese članica Saveza;

- smanjiti broj članova Izvršnog odbora sa 7 na 5;

- promijeniti problematični način izbora članova.

Moli Petrinića da obrazloži prijedloge. Petrinić pojašnjava da je predloženo da Skupština predlaže, a onda brojem glasova bira člana po člana Izvršnog odbora. To je vrlo pogrešno, smatra Petrinić, jer i sam naziv tijela govori o tome da je potrebna iznimna suradnja i operativnost ovog tijela. Moj prijedlog je da Izvršni odbor zajedno s predsjednikom ima 5 članova i da sastav tima Skupštini predlaže kandidat za predsjednika. Na izbornoj Skupštini predsjednik predlaže svoj program rada i svoj tim ljudi, a Skupstina ce onda to prihvatiti ili neće. Ovako predložen ustroj Saveza dovest će do toga da ce u Izvršni odbor skupštinari postaviti 2-3 spavača koji neće ništa raditi, ali će rado minirati aktivnosti ostatka tima. Ako postoji strah da ce Izvršni odbor ili predsjednik donositi nelegitimne odluke ili one koje su u suprotnosti s interesima skupštinara / članica Saveza, mislim da je uputnije smanjiti ovlasti ovih tijela ili tražiti potvrdu važnih odluka na Skupštini. Zato predlažem dodavanje Nadzornog odbora - to bi moglo biti troje ljudi koje Skupština bira na svoj prijedlog članova, oni dolaze i sudjeluju na svim sjednicama Izvršnog odbora (bez prava glasa) i tako se brinu za zakonitost rada i za interese udruga članica. Tako smo dobili operativno tijelo (Izvršni odbor), a i način da "treniramo" buduće upravljače koji ce radom u Nadzornom odboru stjecati potrebna znanja i iskustvo. U vezi s prijedlogom da se dodaju počasni i podržavajući članovi, traži da se Statut promijeni na sljedeći način: Redovnom članicom Saveza može postati svaka udruga korisnica prostorije u zgradi Društvenog centra Karlo Rojc Gajeva 3, Pula. Podupirućom članicom može postati udruga građana koja nije korisnik prostora u Gajevoj 3. Podupirućom članicom Saveza mogu biti i nevladine organizacije sa sjedištem u inozemstvu u skladu s zakonom. Počasnim članom može biti proglašena osoba izuzetno zaslužna za rad i uspjeh udruge, te ostvarivanju ciljeva i zadataka udruge te razvoja civilnog društva u cjelini. Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki član udruge, a odluku o izboru donosi Skupština.

Predsjednica napominje da je temelje rasprave na sastanku Radne grupe za izradu Statuta predložen da se komentar o preimenovanju poglavlja "3. Ustrojstvo" preimenuje u "Članstvo" uvaži bez potrebe za diskusijom jer je točniji. Zbog istog razloga treba uvažiti i komentar vezan za članak 15. odnosno predvidjeti da će o privremenim partnerstvima odlučivati Izvršni odbor dok će o stupanju u druge saveze odnosno u osnivanju drugih pravnih osoba odlučivati Skupština. Za ostale prijedloge izmjena otvara diskusiju. U diskusiji o prvom prijedlogu u kojoj se više govornika javlja za riječ, odlučeno je da se u imenu "Društveni centar Rojc" neće dodavati i ime narodnog heroja Karlo. Među argumentima su bili pojednostavljenje imena, uvriježenost kraćeg oblika imena i ime centra koje je izgubilo vezu s narodnim herojem.

U diskusiji o Petrinićevim prijedlozima da se članstvo podijeli na redovno, podržavajuće i počasno te o prijedlogu da se uvede obavezno plaćanje članarine, a ne samo upisnine, Radojčić smatra da članovi Saveza ne mogu biti fizičke osobe pa s time otpada počasno članstvo za zaslužne osobe. Catela podržava sve Petrinićeve prijedloge za izmjenama osim prijedoga za uvođenjem podržavajućih i počasnih članova i zahtjeva za uvođenjem članarine jer bi to zakomplicirao birokratsku proceduru upisa SUR-a u Registrar udruga, budući da je cilj SUR-a umrežavanju udruga iz Rojca.

Za članarinu smatra da se eventualno može uvesti u nekoj kasnijoj fazi kada bi se trebalo dogoditi "fino brušenje" Statuta na temelju potreba koje će se pokazati u praksi. Plavšić podržava prijedlog da se broj članova Izvršnog odbora smanji sa 7 na 5 jer time tijelo postaje operativnije, a podržava i postojanje Nadzornog odbora u kojem bi ipak radije vidjela iskusne nego neiskusne osobe koje tek trebaju učiti. Članarinu ne bi uvodila od početka nego tek, eventualno, naknadno. Misli da počasni članovi Saveza mogu biti i pojedinici, ne nužno samo udruge, ali izražava skepsu po tom pitanju budući da bi si Savez mogao napraviti vište štete nego li koristi imenovanjem počasnih članova jer bi se netko možda mogao osjetiti nepravedno isključen iz počasnog članstva. Nefat prihvaća ideju naknadnog "finog brušenja " Statuta, prema utvrđenim potrebama. Misli da nije mudro stvarati dodatne prepreke za registraciju Saveza, budući da ih već sada ima jer se po prvi puta u Hrvatskoj, radi se o presedanu, udružuju udruge iz svih područja djelatnosti pa Ured državne uprave u Puli ne zna kako bi na to reagirao. Boljunčić Gracin se slaže s prijedlogom smanjenja broja članova Izvršnog odbora na 5. Misli da je podržavajuće članstvo bitno zbog mogućnosti suradnje s udrugama iz inozemstva na taj način. Catela predlaže da se eventualno naknadno nekim pravilnikom ili drugim podstatutarnim aktom uvede mogućnost podržavajućeg članstva za udruge izvan Rojca. Lipić se ne slaže s prijedlogom uvođenja podržavajućeg članstva za udruge koje nemaju sjedište u Rojcu. Osim toga ne podržava plaćanje članarine jer ima poteškoća s plaćanjem članarina u vlastitoj udruzi; neke udruge nemaju izvore prihoda i stoga ni mogućnosti plaćanja članarine. Simeunović Badec smatra da je cilj Saveza umrežavanje udruga u Rojcu, te da stoga nema mjesta za udruge izvan njega.

Predloženom novom načinu izbora članova Izvršnog odbora, tako da ih imenuje predsjednik, usprotivili su se svi sudionici u diskusiji, osim Catele, a opći zaključak je bio da se Petrinićev prijedlog smatra mnogo boljim načinom za osiguravanje učinkovitog upravljanja Savezom, ali da bi se zbog iskazane klime nepovjerenja na prošloj sjednici Vijeća to moglo interpretirati kao želja nekih udruga da svoje vlastite partikularne interese ostvaruju na račun ostalih. Stoga se većina odlučila na izbor članova Izvršnog odbora prema prijedlozima samih udruga članica Saveza. Da bi se izbjegao izbor popularnih članova bez stvarne želje za radom i angažmanom, usvojen je prijedlog da se prilikom sazivanja Skupštine pozovu udruge da kandidiraju ne samo osobe za funkciju predsjednika nego i osobe za članstvo u Izvršnom odboru, te da se prijedlozi koje su sami predloženi prihvatili, prikupe najkasnije dan prije održavanja sam Skupštine. Plavšić predlaže, u cilju osiguravanja učinkovitog rada Izvršnog odbora, da Skupština obaveže Izvršni odbor da u nekom vremenskom roku, npr. dva mjeseca, napravi program rada, što su prisutni prihvatili. Nakon diskusije u kojoj je po pitanju Petrinićevih prijedloga sudjelovalo mnogo puta mnogo sudionika sjednice, Predsjednica rezimira odluke: odlučeno je da se broj članova Izvršnog odbora smanje sa 7 na 5; odlučeno je da se u Statut unese i Nadzorni odbor od 3 člana koji se neće sastajati na posebnim sjednicama nego će, bez prava glasa, sudjelovati na sjednicama Izvršnog odbora; odlučeno je da se u ovom trenutku Statut ne uvede obaveza plaćanje članarine nego da se o tome donese odluka na prvoj redovnoj Skupštini nakon Osnivačke; ne prihvaća se novi predloženi način biranja članova Izvršnog odbora, premda mnogo učinkovitiji, kako bi se izbjegle moguće optužbe i strah da će se putem Saveza ostvarivati neki partikularni interesi.

Predsjednica prelazi na komentare Marina Jurcana, koji nije prisutan, te ih čita selektivno, napominjući da ih ima više, da ih je sve poslao na mailing listu, ali smatra da je on sam trebao biti prisutan ako je želio da se sve primjedbe bolje pojasne i prodiskutiraju jer se na ovaj način možda i krivo protumače.

Jedan od komentara se odnosio na naziv Savez udruga Rojca, Jurcan smatra da bi naziv trebao biti općenitiji jer se ovako želi nametnuti da Savez zastupa sve udruge u Rojcu. Prisutni se nisu složili s primjedbom jer smatraju da se Savez temelji na otvorenosti te da svatko može pristupiti Savezu, ali i ne mora no, cilj je okupiti što veći broj udruga koje žele surađivati i doprinijeti Savezu.

Diskusija se potom povela oko zahtjeva Jurcana da se Savez mora obavezati da se neće natjecati za sredstva za koja se na gradskom i županijskom nivou kandidiraju udruge iz Rojca. Burba navodi da je strah od gubitka sredstava neosnovana jer je uloga Saveza da osnaži a ne oslabi svoje članice te da je mjerilo uspješnosti projekta na natječaju njegova kvaliteta i inovativnost, a ne broj udruga koji se prijavljuje na natječaj. Catela ne podupire njegov zahtjev jer to znači da bi se postojeće udruge trebale iz tog razloga bojati svake novoosnovane udruge. Petrinić smatra da je uloga Saveza povećavanje šansi udrugama a ne umanjivanje. Plavšić objašnjava kako se po prvi puta udruge u Rojcu ne okupljaju protiv nečega, nego se gradi nešto novo što može biti zbunjujuće i izazivati strah. Radojčić smatra da takav zahtjev nije prihvatljiv jer je uloga Saveza povezivanje i poboljšavanje suradnje udruga u Rojcu i stvaranje povoljnijih uvjeta za rad u zgradi. Smatra da će iz uspješnosti Saveza profitirati sve udruge Rojca. Daje primjer kako bi joj bilo drago da Savez umjesto Zelene Istre napiše i dobije projekt instaliranja solarnih panela na krovu Rojca kojim bi se umanjili troškovi električne energije u zgradi i da bi sebični duh trebao ustupiti mjesto suradnji i povjerenju. Nakon provedene diskusije prisutni su se složili da se ne prihvaća prijedlog Jurcana da se uvede zabrana natjecanja za sredstva za koja se na gradskom i županijskom nivou kandidiraju udruge iz Rojca.

Ad 2. Ostale informacije vezane uz osnivanje Saveza udruga Rojca

Predsjednica obavještava da je zbog olakšavanja udrugama sačinjen popis odluka i aktivnosti koje je potrebno provesti za učlanjivanje u Savez. Burba dijeli papire s popisom i obavještava prisutne da će popis biti dostavljen svima i putem mailing liste. Nakon kraće diskusije, donesena je odluka da će se Osnivačka Skupština SUR-a sazvati kada se sakupi 20 odluka udruga (zapisnika sa sjednica Skupštine) o stupanju u Savez. Zapisnici / odluke se trebaju dostaviti Zelenoj Istri. Statut će se izmijeniti prema odlukama s ove sjednice i ponovo dostaviti na mailing listu. Predsjednica zaključuje sjednicu.

Sjednica završava u 20:45.

Zapisničarka

Dušica Radojčić

Predsjednica

Kristina Nefat
Topic revision: r1 - 23 Mar 2011, DusicaRadojcic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback