You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>Zapisnik20111701 (24 Jan 2011, IrenaBurba)Edit Attach

-- IrenaBurba - 24 Jan 2011

ZAPISNIK sa sjednice Vijeća udruga Rojca, održane dana 17. siječnja 2011. godine, s početkom u 19:00 sati, u prostorijama Hacklaba (Monteparadiso)

Prisutni:

1.Irena Burba (Zelena Istra) 2.Saša Gabriel Španić (Mikrofoni) 3.Dušica Radojčić (Zelena Istra) 4.Walter Cressina (Izviđači Uljanik) 5.Hassan Abdelghani (HDLU) 6.Marko Jovanović (Shari Vari) 7.Milisav Katrašnik (AB Original) 8.Kadić Nihad (Hrvatski boksački klub “Šampion” Pula) 9.Sebastian Stell (Monteparadiso) 10.Goran Brenčić (Zaigrana Koza) 11.Šandor Slacki (Kazalište Dr. Inat) 12.Svetlana Stojanović (Udruga Metamedij) 13.Marko Bolković (Sonitus) 14.Matko Plovanić (Monteparadiso) 15.Marlena Plavšić (Suncokret - Pula) 16.Janko Kumlanc (Mladi grada) 17.Boris Milošević (Odred Izviđača Istra) 18.Irena Boljunčić G. (Čarobnjakov šešir) 19.Marko Knapić (Armazonex) 20.Kristina Nefat

Predsjednica K.Nefat čita prijedlog dnevnog reda i pita ima li dodatnih prijedloga. Budući da prijedloga nema, uscoje je sljedeći dnevni red.

1.Izbor vizualnog identiteta Rojca (znak) 2.Održavanje kućnog reda (pritužbe stanara i susjeda) 3.Zahtjev udruge Mikrofon za rješavanjem statusa 4.Izvještaj o izvršenim radovima na krovu i sanitarnim čvorovima 5.Izvještaj s radionice "Edukacija i razvoj sdioničko javno-civilnog modela upravljanja društvenim centrom Rojc" 6.Razno

Nefat za zapisničare imenuju Marko Grbac-Knapić i Svetlana Stojanović.

Ad.1. Izbor vizualnog identiteta Rojca (znak)

Predsjednica obavještava prisutne da je Komisija za odabir znaka , koju čine Velimir Miljković, Noel Mirković, Hassan Abdelghani, Robert Pauletta i Kristina Nefat, od ukupno 25 pristiglih radova obabrala 5 o kojima će glasati članovi i članice Vijeća udruga Rojca. Predstavlja prisutnima pet radova odabranih od strane žirija ne imenujući autore već samo šifre pod kojima su predani. Objašnjava priusatnim način glasanja: predstavnik udruge mora odabrati rad za koji smatra da je najbolji i ocijeniti ga najvišom ocjenom 5; ostali radovi po redu dobivaju ocjene 4, 3, 2, i 1 za najniže ocijenjeni rad. Zadužuje Marlenu Plavšić za podjelu glasačkih listića i brojanje glasova. Nakon glasanja, M. Plavšić , na temelju zbrojenih glasova, utvrđuje da je najviše bodova 59 dobio rad pod šifrom HRDWRK autora Aleksandra Živanova. Drugi po redu znak je rad pod šifrom Oblak autora Ivana Klepca s 58 bodova. Treći, četvrti i peti znak također su radovi Ivana Klepca. Predsjednica utvrđuje da je na temelju rezultata glasanja službeni znak Saveza udruga Rojca postao rad Aleksandra Živanova.

Ad.2. Održavanje kućnog reda

Predsjednica obavještava prisutne o dopisu Erika Lukšića upućenom Vijeću udruga Rojca u kojem se navodi postojanje pritužbi na buku iz Rojca te traži skraćivanje vremena odobrenog za vježbe glazbenika i glazbene događaje uopće. Radojčić podsjeća da je na sjednici Koordnacije odlučeno da će se vrijeme dpušteno za glazbu produljiti do 23 sata, te da će se ta odluka ponovo razmotriti u sluaju da dođe do pritužbi. Dogovor je bio da se eventualne pritužbe prate tj. da se bilježi dan i sat pritužbe te ime osobe koja upućuje protužbu, s obzirom da se u prošlosti događalo da su pritužbe dolazile od isključivo jedne osobe bez stvarnog utemeljenja. Budući da se u dopisu g. E.Lukšića ne navodi niti jedan od podataka na temelju kojih bi Vijeće moglo donijeti odluku, Radojčić predlaže da mu se uputi dopis sa zahtjevom za ptpunim informacijama o tužbama na temelju kojih će Vijeće moći odlučivati. Predsjednica daje prijedlog na glasanje. Prijedlog da se g. E.Lukšiću uputi dopis sa zahtjevom sa zahtjevom za potpunim informacijama o tužbama na buku iz Rojca natemelju kojih će Vijeće moći odlučivati jednoglasno je usvoje Predsjednica iznosi drugi problem, a to je nered po hodnicima sjevernog krila, uglavnom mokrenje, ali i drugi problemi, te nered koji ostaje u unutarnjem dvorištu i na okućnici Rojca uz Gajevu ulicu nakon studentskih zabava četvrtkom i drugim danima vikenda koji danima ostaje nepočišćen i stvara vrlo lošu sliku Rojca među susjedima i drugim građanima. Nakon kraće rasprave u kojoj sudjeluju mnogi prisutni o tome tko radi nered, o kakvoj se vrsti nereda radi i kako ga je moguće spriječiti, donesen je sljedeći zaključak o temama za rješavanje koje je u pismenom obliku potrebno uputiti nadležnom pročelniku Lukšiću: postavljanje svjetla na senzor u kritičnim dijelovima zgrade sjevernog krila povećana kontrola tog dijela zgrade u večernjim satima koju bi trebali provoditi djelatnici Castruma i zaštitari u noćnim satima - dogovoriti sastanak s odgovornom osobom zaštitarske tvrrtke koja je u noćnim satima za održavanje kućnog reda te da im se da nalog da se o zabrani zadržavanje i konzumiranje alkohola u hodnicima Rojca (generalno postoji veliko nezadovoljstvo djelotvornoću rada zaštitara) da se napiše dopis udruzi studenata da nakon svojih zabava očiste smeće pred svojim prostorom,d kako u hodnicima tako i na okućnici gdje im se zaržavaju posjetitelji te da se razmotri mogućnost sankcija, budući da su već upozoreni na proble ali nisu primjereno ragirali

Ad.3. Zahtjev Udruge "Mikrofoni" za rješavanjem statusa

Predsjednica objašnjava da Udruga "Mikrofoni” koristi prostor i ulaže u njega više od dvije godine, no još uvijek nema Ugovor s Gradom. Udruga je ušla u prostor dodijeljen Hrvatskoj glazbenoj uniji, koja se u tom prostoru do sada nije nijednom pojavila, niti se odazvala pozivima udruge Mikrofoni. Grad (Erik Lukšić) je predložio da Vijeće predloži kriterije o dodjeli prostora, odnosno o potpisivanju Ugovora. Smatra da je slučaj s dotičnom udrugom bio propust Grada, odnosno da je njihova greška što nisu otkazali ugovor s HGU, 90 dana nakon što nisu stavili prostor u funkciju niti se na bilo koji način odazvali. Podsjeća da problem postoji i s drugim udrugama koje dulje vrijeme djeluju u zgradi, a nije im dodijeljen adekvatan prostor. Nakon rasprave u kojoj sudjeluju mnogi prisutni, zaključeno je sljedeće: Vijeće podupire Udrugu “Mikrofoni” te će u tom smislu uputiti dopis nadležnom pročelniku kojim će zatražiti da se Udruzi Mikrofoni službeno regulira status, odnosno dodijeli prostor, uz napomenu da je to iznimna situacija. potrebno je uputiti i službeni zahtjev za dostavom podataka o točnom broju i nazivu udruga koje su uputile zahtjev za dodjelom prostora u Rojcu te o njihovim djelatnostima, kao i točan broj slobodnih prostora u zgradi koji se još mogu dodijeliti.

Ad.4. Izvještaj o izvršenim radovima na krovu i sanitarnim čvorovima

Pročitan je dopis pročelnika Lukšića u kojem je obrazloženo koliko se sredstava utrošilo na djelomičan popravak krova, te koliko za sanitarne čvorove kao i tome koji su radovi privedeni kraju i kako će se završiti preostali radovi vezani uz započetu sanaciju krova i sanitarnog čvora na I katu Rojca. Kako je pročelnik zamolio da se prilikom rasprave o točci dnevnog reda koja se tiče sanitarnih čvorova definira hoće li se renovirani wc-i (na prvom i drugom katu) zaključavati ili ne, nako rasprave u kojoj su sudjelovali mnogi prisutni, koji su se složili da prioritet u odlučivanju imaju korisnici prizemlja Rojca, donešena je jednoglasna odluka da obnovljnei sanitarni čvorovi prvogi drugog kata južnog krila ne budu zaključani, tj. da budu dostupni svima. Preduvjet te odluke je da se započne s efikasnijom kontrolom hodnika i sa zabranom nepotrebnih zadržavanja, druženja i konzumiranja alkohola na hodnicima u toku večernjih sati i vikenda, kako ne bi došlo do nepotrebnog uništavanja i devastiranja tek popravljenih sanitarnih čvorova.

Ad.5. Izvještaj s radionice "Edukacija i razvoj sdioničko javno-civilnog modela upravljanja društvenim centrom Rojc"

I.Burba obavještava prisutne o tri radionice koje su se održale u razdoblju od rujna do prosinca i ponavlja najbitnije elemente odluke o osnivanju Saveza udruga Rojca do kraja ožujka 2011. godine; obavještava ih o potrebnim predradnjama koje su udruge zainteresirane za pristupanje Savezu dužne učiniti i o započetom lobiranju za pristupanje Savezu, koje ustanovljena radna grupa trenutno obavlja (provedba odluke da se o razlozima, ciljevima i pogodnostima Saveza udruga Rojca razgovara sa svih 109 udruga korisnica prostora u Rojcu). D.Radojčić ukratko prezentira elaborat za osnivanje mješovite hibridne javno-civilnodruštvene javne ustanove Grad Rojc", rezultat održanih radionica. Elaborat je predstavljen nadležnom pročelniku E. Lukšiću zajedno s prijedlogom financiranja javne ustavove koja bi s istom razinom proračunskog financiranja postigla daleko bolje rezultate (poput većeg broja zaposlenih osoba s osjetnije višim primanjima, pribavljanje dodatnih sredstava za Rojc izvan gradskog proračuna, izrada vizije budućnosti Rojca i primjena mjera za ostvarivanje te vizije, izrada kriterija za dodjelu prostora, evaluacija i revizija koriptenja prostora itd.) Grad Pula za Rojc izdvaja cca.1.200.000,00 kn godišnje koje je moguće daleko bolje bolje i racionlanije koristi u slučaju osnivanja mješovite javne ustanove. Podsjeća da sada slijedi dug i težak proces zagovaranja osnivanje takve mješovite ustanove.

Budući da nije bilo prijedloga pd razno, Predsjednica zaključuje sjednicu.

Sjednica završava u 21:30.

Zapisničari Marko Grbac Knapić Svetlana Stojanović

Predsjednica

Kristina Nefat
Topic revision: r1 - 24 Jan 2011, IrenaBurba
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback