You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>Zapisnik20102910 (11 Nov 2010, DusicaRadojcic)Edit Attach

-- DusicaRadojcic - 11 Nov 2010

ZAPISNIK SJEDNICE KOORDINACIJE 29.10.2010.

Sjednica započinje u 12:15

Prisutni:

Grad Pula: UO za lokalnu samoupravu Vladimir Đurišić, UO komunalni sustav i imovinu, Minja Savović

Vijeće udruga Rojca: Dušica vRadojčić - Zelena Istra),, Ozren Catela - UPAS) (sjednici se priključio kasnije), Marko Grbac Knapić - Armazonex

Ostali pozvani:: pročelnik UO za društvene djelatnosti, Erik Lukšić, nova predsjednica Vijeća udruga Rojca, Kristina Nefat , Moris Žiković, viši stručni referent – koordinator projekta CGU Rojc

Voditeljica Koordnacije Radojčić otvara sjednicu, utvrđuje da nema kvoruma, ali nastavlja sjednicu budući da je jedan član Koordinacije najavio kašnjenje.

Podsjeća na posljednju sjednicu Koordinacije održanu 17.3.2010., koja je burno završena zbog niza problema u upravljanju Rojcem. Na sjednici su ipak usvojeni neki zaključci : delegirati E. Lukšića u Koordinaciju radi njene veće djelotvornosti, dogovoreno je da će M. Savović Koordinaciji početi dostavljati sve odluke UO za komunalno i prostorno u vezi s Rojcem, te da će predstavnici udruga u Koordinaciji Vijeće pitati da se izjasni o nastavku rada u Koordinaciji (zbog neučinkovitosti). Radi predstavljanja tih zaključaka u više smo navrata zatražili sastanak s gradonačelnikom i pročelnicima navedenih upravnih odjela , ali bezuspješno. U međuvremenu se sastalo Vijeće Rojca i donijelo odluku o nastavku rada predstavnika Rojca u Koordinaciji.

Radojčić čita predloženi dnevni red:

1. Obavijest o zaključku Vijeća udruga Rojca o izboru nove predsjednice Vijeća Rojca i o produljenju mandata sadašnjim predstavnicima udruga Rojca u Radnoj grupi za koordinaciju CGU "Rojc"

2. Obavijest o zaključku Vijeća udruga Rojca o popravku krova zgrade i informacija o učinjenom

3. Obavijest o održanoj radionici "Novi model rada Društvenog centra Rojc: Korištenje prostora - ispitivanje potreba i definiranje kriterija" i najava radionice posvećene definiranju novog sudioničkog javno-civilnog modela upravljanja Rojcem

Dodaje da na zahtjev Vijeća udruga Rojca predlaže dvije dodatne točke dnevnog reda:

4. - Izvještaj o održavanju i investicijama u Rojcu od siječnja do listopada 2010.

5. - Obavijest o posljednjim aktivnostima Grada Pule vezanim uz označavanje parkirališta na platou ispred Rojca

Pita ima li dodatnih prjedloga, Lukšić predlaže točku razno:

6. Razno - obavijest o isključenju struje

Daje tako dopunjeni prijedlog dnevnog reda na glasanje, dnevni red se usvaja jednoglasno.

Prelazi na prvu točku dnevnog reda:

Ad 1. Obavijest o zaključku Vijeća udruga Rojca o izboru nove predsjednice Vijeća Rojca i o produljenju mandata sadašnjim predstavnicima udruga Rojca u Radnoj grupi za koordinaciju CGU "Rojc"

Radojčić obavještava da je na posljednjoj sjednici Vijeća Rojca držanoj 6. listopada 2010., među 4 kandidatkinje, tajnim glasanjem izabrana nova predsjednica Vijeća Kristina Nefat i to na vrijeme od 2 godine. Predstavlja Nefat moli i ju da se predstavi. Nefat predstavlja sebe i svoju udrugu Theatre of art, koja u Rojcu boravi od 2009. Obavještava prisutne o svojoj prvoj aktivnosti, a to je organizacija javnog natječaja za izradu znaka Saveza udruga u Rojcu na temelju odluke Vijeća Rojca. Opisuje detalje prijavljivanja i izbora radova.

Radojčić obavještava da je među zaključcima posljednje sjednice Vijeća je i odluka da sadašnji predstavnici udruga Rojca ostaju u Radnoj grupi za koordinaciju CGU Rojc do osnivanja Saveza udruga u Rojcu, kada će se odlučiti o daljnjim koracima. Naime, u Poslovniku Koordinacije ne stoji trajanje mandata članova Koordinacije ,a prema Poslovniku Vijeća udruga Rojca mandat traje 2 godine s mogućnošću produljavanja. Sadašnji članovi izabrani su 2008. godine.

Ad 2. Obavijest o zaključku Vijeća udruga Rojca o popravku krova zgrade

Radojčić obavještava da je na posljednjoj sjednici Vijeće Rojca zaključilo da se prihvaća ponuđena opcija Grada Pule o načinu obnove krova na sljedeći način: obnova krova na cca 334 m2 obuhvaća područje iznad Dr. Inat koje je trenutno najugroženije. Ovo područje bilo bi kompletno uređeno te ga ne bi trebalo ponovno obnavljati, odnosno svakom narednom većom sanacijom bio bi obuhvaćen drugi segment krova. Taj posao iznosi 110.000,00 kn. Druga ponuda na 40.000 kn odnosi se na krpanje kritičnih mjesta na kojima su uočeni prodori i odnosi se na dijelove krova iznad prostora prije navedenih korisnika(Thai-chi-ja/ Gaie, Formata, Studija KaPula, Suncokreta, Dr Inata i prostora HDLU-a koji koriste Pauletta i Pekica). Takvo krpanje nije trajno rješenje, odnosno prilikom nove veće sanacije, kao što je ona iznad Dr. Inata, segmenti krova na kojima se nalaze zakrpe trebali bi biti ponovno tretirani. Iako krpanje ne djeluje kao optimalno ako se ono ne obavi postoji rizik da se stanje krova pogorša i da prodori vode u prostore budu intenzivniji. Potrebno je uputiti zahtjev Gradu Puli da s radovima započne u najkraće moguće vrijeme kako bi se spriječile dodatne štete od jesenskih kiša.Radojčić objašnjava da je o tome izvijestila Žikovića neposredno nakon sjednice Vijeća Rojca uz molbu da se s popravkom krova započne odmah zbog kiša. Pita Žikovića za izvještaj o učinjenom. Odgovara Lukšić : S radovima se još nije počelo. Za dio radova u vrijednosti od 110.000,00 kn castrum će objavit javni natječaj bez prethodne objave zbog hitnosti. Radojčić : Da li se istodobno s pripremama za javni natječaj za veći iznos popravka krova može krenuti s radovima u vrijednosti od 40.000,00 kn za što ne treba javni natječaj? Velika je vjerojatnost da će doći do daljnjih šteta ukoliko se ne započne s radovima odmah prije još većih kiša. Osim toga, predlaže da se u ugovor s izvođačem radova stavi klauzula o garanciji, tj. o obavezi popravka štete ukoliko do njih u nekom garantnom roku dođe. Savović: Te su klauzule standardne. Grbac-Knapić: Hoće li se popravljati i rupa na stropu hodnika izazvana prokišnjavanjem, koja prijeti prolaznicima? Žiković: Taj je dio krova obuhvaćen popravkom u iznosu od 40.0000,00 kn, pa se s popravkom rupe može krenuti tek nakon što se sanira krov iznad. Lukšić: Obavještava o realizaciji prihoda od antena. Radojčić : Pita koliko je u 2010. uplaćeno za postavljene antene od drugih operatera? Lukšić: zadužuje Žikovića da traženu informaciju dostavi Radojčić do kraja sljedećeg tjedna (do 5.11.2010.)

Ad 3. Obavijest o održanoj radionici "Novi model rada Društvenog centra Rojc: Korištenje prostora - ispitivanje potreba i definiranje kriterija" i najava radionice posvećene definiranju novog sudioničkog javno-civilnog modela upravljanja Rojcem

Radojčić dijeli zaključke radionice prisutnima i obavještava da je od 2. do 4. rujna 2010. održana radonica u okviru projekta "Edukacija i razvoj sudioničkog javno-civilnog modela upravljanja društvenim centrom Rojc", koji vodi Zelena Istra Pula u suradnji sa Savezom udruga Operacija Grad i Centrom za nezavisnu kulturu i mlade. Na njoj je analizirano stanje korištenja prostora u Rojcu i određeni su opći kriteriji i principi za korištenje prostora, a na temelju potreba njegovih korisnika. U prvom dijelu radionice napravljena je analiza situacije u kojoj su sudionici definirali ključne probleme i prednosti trenutnog stanja stvari u Rojcu. Na taj način su i ustanovljene potrebe vezano uz temeljni cilj radionice. Uslijedilo je utvrđivanje vizije ovog društvenog centra, u perspektivi od 3 do 5 godina. Na temelju definirane vizije utvrđen je okvir za buduće uspostavljanje čvrstih kriterija i indikatora za odobravanje korištenja i praćenje korištenja prostora u Rojcu, a to su: određivanje područja djelovanja, definiranje ciljanih grupa mogućih korisnika Rojca te njihova podjela s obzirom na osnovne prioritete, definiranje tipologije prostora i načina njihovih korištenja te, konačno, utvrđivanje temeljnih principa i općih kriterija za korištenje prostora. Radojčić podsjeća da je jedna od uloga Koordinacie i da utvrđuje i predlaže nadležnom tijelu kriterije za dodjelu prostora na uporabu i participaciju u troškovima naknade za korištenje prostora, pa su ovi zaključci neprocjenjiva pomoć u formuliranju tih kriterija jer bez vanjskih stručnjaka taj posao ne b bilo moguće odrdaiti s kapacitetima Koordinacije. na temelju tih usuglašenih zaključaka bit će potrebno frmulirati i konkretne kriterije, ali tek nakon što se utvrdi model upravljanja Rojcem, o čemu će biti riječi na trećoj radionici u sklopu navedenog projekta. Treća radionica na kojoj će se pokušati doći do najfunkcionalnijeg modela upravljanja Rojcem bit će održana 12., 13. i 15. studenog 2011. Radojčić poziva Lukšića na tu radionicu 15.11. kada je predviđen zajednički rad korisnika Rojca i predstavnika Grada. Moli da sugerira i druge zaposlenike Grada koji bi svojom stučnošću i interesom mogli doprinijeti uspješnosti radionice. Predlaže da se na radionicu pozove gđa. Lanča, pravnica koja je na vlastitu inicijativu sudjelovala na javnoj tribini održanoj u MMC Luka u sklopu ovog projekta, dodajući da će službeni poziv uputiti na više adresa u samom Gradu, ali moli i Lukšića da se angažira po tom pitanju. Lukšić pristaje.

Ad 4. - Izvještaj o održavanju i investicijama u Rojcu od siječnja do listopada 2010.

Radojčić navodi da prema Poslovniku Koordinacija odobrava mjesečne izvještaje upravitelja o provedenim poslovima i utrošenim sredstvima. S obzirom da voditelj ne priprema mjesečne izvještaje, predlaže da se zaduži Žiković da u toku od 7 dana pripremi izvještaj o utrošenim sredstvima za održavanje i investicije u Rojc u 2010. godini. Predlaže da izvještaj bude u obliku razumljivom svima, tj. da bude navedeni samo troškovi prema dobavljaču odnosno vrsti materijala iili usluge i iznos. Lukšić obavještava prisutne o tome da je rebalansom gradskog proračuna iznos predviđen za Rojc od 1,5 milijuna kuna smanjen za 20% osnosno za 300.000,00 kn. Radojčić konstatira da ne zna koliko je do sada potrošeno pa se ne može znati ni koliko će i hoće li uopće nedostajati sredstava za pokriće troškova održavanja Rojca. Pita Žikovića za informaciju o do sada potrošenom u Rojcu i koji dio planiranih troškova će se umanjiti za iznos rebalansa. Žiković odgovara da ne zna. Lukšić nalaže Žikoviću da do kraja sljedećeg tjedna dostavi Koordinaciji te troškove. Radojčić pita koliko su u 2010. godini udruge platile struje budući da je planom rashoda za Rojc planirano pokrivanje svih troškova struje u Rojcu, s tim da će sve uplate udruga za struju biti dodatni prihod. Ako imamo 300.000,00 manje od planiraih 1,5 milijuna kuna, a udruge su platile npr. 100.000,00 kn , to znači da je manjak samo 200.000,00. Da bismo znali što se neće platiti moramo točno znati s koliko novaca raspolažemo.

Ad 5. - Obavijest o posljednjim aktivnostima Grada Pule vezanim uz označavanje parkirališta na platou ispred Rojca

Radojčić izvještava prisutne o informaciji s jučerašnje sjednice Gradskog vijeća na kojoj je pročelnik Prhat najavio naplatu parkiranja ispred Rojca. Izražava svoje ogorčenje zbog potpunog ignoriranja stava Vijeća udruga Rojca po tom pitanju, ali i zbog pasivnosti i neiformiranosti Žikovića, koji je na mailing listu Rojca samo nekoliko dana prije poslao obavijest da je u ožujku gradonačelnik donio odluku da se parkiralište neće naplaćivati. Udrugama iz Rojca bilo je u potpunosti jasna namjera Grada da naplaćuje parkiranje iz same činjenice da su cijeli plato,označili plavim crtama - da je namjera bila slobodno parkiranje, kao što Vijeće zahtijeva, crte bi bile bijele. Predstavnici Grad nas bezobzirno lažu i izruguju nam se. Osim toga, prema važećim propisima Grada Pule , odredbama za provođenje GUP-a, za razne ustanove propisan je broj parkirališnih mjesta po svakom m2 površine - u najgorem bi slučaju samo za potrebe Rojca trebalo biti osigurano preko 500 parkirnih površina. Osim toga, tako velikoj zgradi pripada i velika okućnica. Najgore je što se Grad Pula ne pridržava vlastitih propisa. S kojim onda pravom očekuje od drugih da se pridržavaju. Žiković: obrazlaže da kao stručni referent ne može znati takve stvari, te pojašnjava hijerarhiju radnih mjesta u gradu Puli, objašnjavajući kako je on na njenom dnu. U njegovoj je nadležnosti samo koordnacija rada s udrugama. Catela; Udruge iz Rojca moraju znati što je u nadležnosti Žikovića da se zna što ga mogu pitati, a što da direktno pitaju nadležne odjel u Gradu. Žiković: Kaže da se za opis njegovog radnog mjesta obrate nadležnom gradskom odjelu. Lukšić staje u obranu Žikovića tvrdeći da on to nije mogao znati, da vijest o namjeri naplate po prvi puta izgovorio Prhat jučer. Grbac-Knapić: Zahtijeva od predstavnika Grada u Koordinaciji da se izjasne po tom pitanju. Dodaje da je on ovdje dobrovoljno, da nije plaćen za ovo, a da predstavnicima Grada u Koordinaciji, dok sjede u prostoriji u Rojcu, plaća ide, dok si on svoju mora sam zaraditi. Đurišić: Budući da nema odluke o naplati parkiranja, nema se o čemu očitovati. Savović : Odbija izjašnjavanje. Radojčić: Tim bolje da odluke još nema, to znači da se Koordinacije može na vrijeme očitovati po tom pitanju. Catela (koji je u međuvremenu stigao, pa je sjednica dobila kvorum): Predlaže da se predstavnici Grada u Koordinaciji službeno očituju o namjeri Grada da na platou ispred Rojca naplaćuje parkiranje.

Zaključak: Predstavnici Koordinacije iz Rojca traže od predstavnika Grada da se službeno očituju od namjeri Grada da na platou ispred Rojca naplaćuje parkiranje. Predstavnici Rojca će nadležnima u Gradu ponovo poslati isti dopis u kojem se obrazlaže stav udruga iz Rojca o načinu korištenja platoa ispred Rojca

Ad 6. Razno - obavijest o isključenju struje

Lukšić obavještava da će prema važećim ugovorima (u to nisu uključeni dgovi iz 2008. godine) biti isključena struja onim udrugama koje nisu račun za struju platile dva mjeseca, koje su primile obavijest o dugu i koje ga u roku od 30 dana nisu podmirile. Isključenja će započeti sljedeći tjedan. Nefat obavještava prisutne ta Rojčani plaćaju najskuplji kwh u Hrvatskoj, skuplji i od industrijskh potrošača koji plaćaju 0,96 kn/1 kwh. Pita se nije li to zbog antena na krovu koje možda povuku u određenom trenutku toliko struje da zbog tog "peaka" mi plaćamo tako velike iznose. Osim toga, mobilni operateri uopće ne plaćaju struju, a imaju svoje brojilo. Traži od Žikovića da potraži u dokumentaciji koliko struje "vuku" i kolika je njihova godišnja potrošnja struje. Radojčić podsjeća da se o tome govorilo već više puta, ali da ništa do sada nije učinjeno jer i dalje ne znamo stanje stvari. Podsjeća i da je udruge troše samo cca 60% ukupnog iznosa struje a da ostalo pripada hodnicima i antenama. Pita Žikovića koliko ima žarulja ukupno na hodnicima i da li bi se postavljanjem štednih uštedili (postoji mogućnost da se dobiju gratis od Fonda za energetsku učinkovitost). Žiković ne zna. Nefat traži od Žikovića da dostavi podatak o tome koliko su u 2010. godini potrošili struje Rojčani, koliko hodnici i koliko mobilni operateri. Lukić nalaže Žikoviću da to učini.

Zaključak : Nalaže se Žikoviću da na temelju ispostavljenih računa za struju od siječnja do rujna 2010., godine napravi tablicu iz koje će biti vidljivo koliko je ukupno potrošeno struje (kwh i kune), koliko od toga otpada na prostorije udruga, koliko na mobilne operater i kolika je razlika za struju na hodnicima i zajedničkim prostorijama. To treba učiniti do petka 5.11.2010.

Lukšić podsjeća na zaključke sjednice Koordinacije od 13.9.2009. kojima je odlučeno da su udruge dužne podmiriti svoje dugove iz 2008. godine, dok će se novci uplaćeni 2009. koristiti za podmirivanje duga struje u 2010. godini. Radojčić podsjeća da su predstavnici Koordinacije po tom pitanju donijeli novu odluku nakon konzultacija s Vijećem Rojca. Na sjednici iz rujna 2009. godine nitko članove Koordinacije nije obavijestio o iznosima i mnogim slučajevima zaračunavanja "najma" premda mnoge udruge iz sjevernog krila nisu uopće bile ušle u svoj prostor. Predstavnici Rojca iz Koordinacije pogriješili su tada što su odluku donijeli a da nisu imali detaljan uvid u konkretnu situaciju (jedan od razloga nemogućnost da se na vrijeme od Žikovića dobiju potrebni podaci). Zato je i Vijeće udruga Rojca na jednoj od svojih sjednica zatražilo brisanje tog duga iz 2008. Nefat: Objašnjava da je sklapanjem novog ugovora s korisnicima u kojem se utvrđuje kao jedina obaveza plaćanje potrošene struje od listopada 2010. godine onaj stari ugovor, na temelju kojeg je zaračunat najam prostora, postao nevažeći pa nema nikakvog temelja da se potražuje taj dug. Catela: Potvrđuje.

Sjednica završava u 14:00

Zapisnik sastavila : Dušica Radojčić
Topic revision: r1 - 11 Nov 2010, DusicaRadojcic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback