You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>Zapisnik20100202 (16 Apr 2010, IrenaBurba)Edit Attach

-- IrenaBurba - 16 Apr 2010

SASTANAK RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU CENTRA GRADSKIH UDRUGA “ROJC“ PULA

Pula, 02. veljače 2010. godine

ZAPISNIK

Sjednica započela 12:10

Prisutni članovi Koordinacije:

I. predstavnici CGU »Rojc» Dušica Radojčić – predsjednica udruge “Zelena Istra“, voditeljica Koordinacije Marko Grbac Knapić- predsjednik udruge “Armazonex“ Ozren Catela - predsjednika UPAS-a II. Predstavnici grada Pule Vladimir Đurišić – djelatnik U.O za društvene djelatnosti Minja Savović- djelatnica U.O za komunalni sustav i imovinu

Prisutan: (nije član Koordinacije) – Moris Žiković – voditelj CGU «Rojc»

Voditeljica otvara sjednicu i utvrđuje da je prisutno 5 od 6 članova/ica Koordinacije i da je prema Poslovniku o radu to dovoljan broj za valjan rad i odlučivanje. Predlaže M. Žikovića za zapisničara, što prisutni prihvaćaju. Nastavlja predlažući dnevni red, prethodno dostavljen s potrebnim materijalima putem elektroničke pošte svim članovima i članicama: 1. Prijedlog odluke o planu prihoda i troškova za održavanje i nove investicije u Rojcu za 2010. 2. Prijedlog odluke o novom ugovoru za obavljanje poslova održavanja Rojca s tvrtkom "Castrum Pula 97" 3. Razno: Očitovanje o prijedlogu pokretanja postupka oduzimanja prostora prema zahtjevu iz dopisa koji je Koordinacija primila 2. veljače 2010. od pročelnika iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

M. Grbac traži da se pod razno doda i obavijest članovima Koordinacije o razvoju situacije vezane uz planove Grada Pule s izgradnjom parkirališta oko Rojca, s čim se prisutni slažu , te se dnevni red tako proširen usvaja jednoglasno.

1. Prijedlog odluke o planu prihoda i troškova za održavanje i nove investicije u Rojcu za 2010. Voditeljica Koordinacije upoznaje prisutne s procesom izrade prijedloga plana prihoda i troškova za održavanje i nove investicije u Rojc, navodi da je plan troškova za Rojc koji je predložio Castrum bio za oko 300.000,00 kuna veći od sredstava koje je za Rojc osigurao Grad Pula, te da je rashode za održavanje Rojca trebalo svesti na realne i prihvatljive s obzirom na planirani prihod. To se učinilo smanjivanjem broja zaposlenih u Rojcu, a da se pri tom nije utjecalo na kvalitetu usluge. Sa 7 osoba koje je Castrum zapošljavao u Rojcu prema prethodnom ugovoru s Gradom, broj zaposlenih sveli smo na 3, koji će puno radno vrijeme provoditi u Rojcu, za što će se Castrumu isplaćivati njihova bruto plaća. Te 3 osobe će biti u mogućnosti pokriti rad na porti i domarske usluge od 7 ujutro do 23 navečer 6 dana u tjednu. Osobito je važno naglasiti da Castrum mora angažirati osobe koje su u stanju obavljati male poslove održavanja zgrade.

Radojčić obavještava prisutne da se prema članku 9. postojećeg Ugovora o obavljanju poslova održavanja i gospodarenja poslovnom zgradom CGU "Rojc", "Castrum obavezao da neće zaključivati ugovore i obavljati poslove koji nemaju pokriće u financijskom prilivu sredstava", te zato ne vidi razlog da se od novaca koje će udruge platiti struju odnosno prihoda Rojca plati dug koji je Castrum napravio u 2009. od oko 250.000,0 kn. Ostali članovi i članice Koordinacije podržavaju taj stav.

Radojčić postavlja pitanje da li je u plan troškova plaća za 2010. uvršten i PDV na te plaće, koji je Castrum do sada zaračunavao Gradu Puli. Žiković odgovara da se na transfer proračunskih sredstava u smislu dvanaestina koje Grad daje Castrumu ne plaća PDV jer Castrum za svoje usluge Gradu ne mora ispostavljati račun nego samo izvještaje prema kojima je vidljiv način trošenja tih sredstava.

Radojčić postavlja pitanje o tome što točno pokrivaju troškovi osiguranja koji iznose oko 32.000,00 kn godišnje. Pošto nitko od prisutnih ne zna odgovor, prisutni se slažu da se zaduži Žiković da od Castruma pribavi primjerak ugovora o osiguranju zgrade s obrazloženjem o štetama koje su pokrivene, tj. može li se od osiguranja potraživati isplata šteta prouzročenih poplavama u podrumu i prokišnjavanja na 3. katu južnog krila Rojca.

Radojčić smatra da Rojc ne bi trebao plaćati cijeli iznos osiguranja za automobil Castruma nego proporcionalno korištenju tog automobila. Catela dodaje da bi se trebalo izračunati koliko se dana godišnje koristi automobil i na temelju toga izračuna udio u osiguranju i troškovima benzina i eventualnih popravaka automobila. Grbac tvrdi da nikada nije čuo da stanari plaćaju upravitelju osiguranje za automobil. Prisutni podržavaju Catelin prijedlog da se osiguranje automobila, popravci i benzin plaćaju razmjerno korištenju za potrebe održavanja što će se dokazati mjesečnim izvještajima o korištenju službenog vozila.

Radojčić postavlja pitanje što će biti s voditeljem pošto je trenutno na bolovanju. Žiković objašnjava kako je Ugovorom definirano da portirska služba podrazumijeva jednog voditelja i dva djelatnika koje je Castrum dužan osigurati za obavljanje točno navedenih radnih zadataka, što znači da je za vrijeme odsustva Gorana Praštala, koji trenutno obavlja ovu funkciju, Castrum dužan osigurati adekvatnu zamjenu. Dodaje kako je važno da Castrum zaposli kvalitetne ljude koji će moći obavljati radne zadatke koji se od njih traže kako bi ovakav sustav mogao dobro funkcionirati. Grbac smatra kako Praštalo, jedini od zaposlenih djelatnika Castruma, ima struku zaštite na radu a što je i zakonska obveza ali smatra da se Ugovorom ne bi trebalo poimenice definirati djelatnike. Catela predlaže da Koordinacija u vidu zaključka izrazi svoju preporuku za djelatnike koji najbolje poznaju Rojc i koji su pokazali najveću predanost i kvalifikacije u dosadašnjem radu. Prisutni se slažu sa Catelom i predlažu djelatnike Angela Tarticchia, Dragana Družetića i voditelja Gorana Praštala.

Koordinacija donosi jednoglasno sljedeće zaključke:

1. Castrumu će se uputiti preporuka da za rad u Rojcu prema novom Ugovoru s Gradom Pula angažira 3 djelatnika koji su do sada pokazali najveću predanost i kvalifikacije, a to su Goran Praštalo, Angelo Tarticchio i Dragan Družetić. Budući da je g. Praštalo na bolovanju već duže vrijeme i ne može se predvidjeti dan njegovog povratka, Castrum bi za vrijeme njegovog odsustva trebao angažirati na tom radnom mjestu osobu istih kvalifikacija.

2. Žiković će od Castruma pribaviti primjerak ugovora o osiguranju zgrade s obrazloženjem o štetama koje su pokrivene i Koordinaciji dostaviti informaciju o tome može li se od osiguranja potraživati isplata šteta prouzročenih nedavnim poplavama u podrumu i prokišnjavanja na 3. katu južnog krila Rojca.

3. Koordinacija predlaže da se troškovi osiguranja Castrumovog automobila, eventualnih popravaka i benzina plaćaju razmjerno korištenju za potrebe održavanja Rojca, što će se dokazati mjesečnim izvještajima o korištenju službenog vozila.

4. Koordinacija predlaže da se za sanaciju duga Castrumu iz 2009. godine ne koriste proračunska sredstva namijenjena Rojcu za 2010. godinu, obzirom na članak 9. postojećeg Ugovora o obavljanju poslova održavanja i gospodarenja poslovnom zgradom CGU "Rojc".

2. Prijedlog odluke o novom ugovoru za obavljanje poslova održavanja Rojca s tvrtkom "Castrum Pula 97"

Radojčić iznosi svoje općenite komentare: a) Uskladiti Ugovor s Poslovnikom o radu Koordinacije . U ugovoru nije nigdje jasno navedena nadležnost odlučivanja i nadzora Koordinacije - to treba izričito navesti u ugovoru, napisati sve stavke iz poslovnika o nadležnostima Koordinacije; b) Riječi "gospodarenje" u naslovu ugovora - ili definirati riječ "gospodarenje" ili ju izbaciti. Naime, ta bi riječ mogla značiti i npr. samostalnu mogućnost odlučivanja; c) Zbog čega se prilikom navođenja okućnice Rojca uvijek spominje "koja je nužna za funkcioniranje i održavanje zgrade", zar nije okućnica Rojca utvrđena katastarskom česticom . Moli Žikovića da hitno dostavi članovima i članicama Koordinacije "situaciju u prilogu ovog ugovora", koja se spominje i iz koje će se vidjeti što se točno smatra okućnicom Rojca. Prema informacijama koje je od Žikovića dobila danas, odlukom Grada okućnica Rojca svedena je na unutarnje dvorište i dio ispred do stabala, a ostalo je u nadležnosti UO za komunalni sustav Grada Pule. Ako je to istina, zanimljivo je kako je o toj odluci samostalno odlučivao Grada Pula, a da Koordinaciju nije čak ni obavijestio, a kamo li upitao za mišljenje premda se radi o direktnoj nadležnosti Koordinacije, prema odredbama Poslovnika koji je potvrdilo Gradsko poglavarstvo; d) Obavezno dodati članak u kojem se izričito naglašava nadzor Koordinacije nad sklapanjem posebnih ugovora s ovlaštenim tvrtkama tj. u kojem se naglašava obaveza Castruma da prethodno obavijesti Koordinaciju o potrebi za angažiranjem tvrtki ovlaštenih za obavljanje određenih poslova (poput osiguravajućih društava, servisa za poslove čišćenja itd.), a u prilogu te informacije dostavi najmanje 3 ponude te obrazloženje za odabir najpovoljnijeg ponuđača.

Prema člancima prijedloga Ugovora:

IV. Dodatni radovi

Čl. 4. - Obavezno dodati uz prethodnu obavijest i suglasnost Koordinacije

VI. Usluge čišćenja

Čl. 6. - Dodati stavak u kojem se utvrđuje obaveza izrade i isticanja plana redovitog čišćenja objekta, te obaveza pridržavanja planu

Čl. 13 Dodati tko odlučuje o namjeni sredstava za investicijsko održavanje odnosno tko izrađuje godišnji plan investicija - Koordinacija

Čl. 14. Stavak 2. - Način trošenja prihoda određuje UO za društvene djelatnosti uz prethodno mišljenje Koordinacije. Takva je definicija suprotna Poslovniku o radu Koordinacije koji izričito navodi nadležnost Koordinacije u tom smislu. U tom se stavku također ne navodi da se navedeni prihodi mogu, osim za održavanje, koristiti i za nove investicije u Rojc.

Čl. 21 Ako se ugovor sklapa na neodređeno vrijeme, kako će se mijenjati prilog "planirani troškovi" - koji je sastavni dio ugovora?

Grbac ističe kako je promjena u upravljanju okućnicom vezana isključivo uz izgradnju parkinga za kojeg je Vijeće Rojca izrazilo svoje negativno mišljenje. Izražava svoje neprihvaćanje takvog načina rada. Radojčić govori kako ovako donesena odluka nije u skladu sa poslovnikom Koordinacije. Catela kazuje kako je donošenjem ove Odluke gradonačelnik zaobišao mišljenje Koordinacije, ali takva je odluka u potpunosti legitimna. Prisutni smatraju kako nema potrebe da se zadržavaju na pitanju okućnice jer će se ono prezentirati Vijeću koje će tada donijeti svoj stav. Radojčić pita ima li netko od članova što dodati na prijedlog Ugovora. Đurišić navodi nužnost ispravljanja pravopisnih grešaka u tekstu ugovora.

Prisutni zaključuju dobro da se zakaže sastanak sa nadležnima u Gradu kako bi članovi Koordinacije mogli jasnije objasniti svoje prijedloge izmjena.

Koordinacija donosi jednoglasno sljedeće zaključke:

1. Koordinacija prihvaća prijedlog Ugovora s Castrumom uz uvjet da se prethodno razmotre i po mogućnosti usvoje spomenuti prijedlozi i komentari sukladno zapisniku. Voditeljica Koordinacije zatražit će sastanak s osobama u Gradu Puli koje su nadležne za sklapanje ugovora s Castrumom i izložiti im podrobnije razloge za izmjenu prijedloga ugovora.

3. Razno - Očitovanje o prijedlogu pokretanja postupka oduzimanja prostora koji je Koordinacija primila 2. veljače 2010. pismenim putem od Erika Lukšića iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti sa zahtjevom za pismenim očitovanjem Koordinacije

Radojčić čita dopis koji je na današnji dan primila od pročelnika UO za društvene djelatnosti kojim se predlaže isključivanje struje i pokretanje postupka oduzimanja prostora za dvije udruge od 104 koje nisu potpisale novi ugovor o korištenju prostora u Rojcu. Navodi da u Ugovoru o uporabi poslovnog prostora, čl. 5., stoji : "Ukoliko uporabovnik ne bude plaćao dospjela dugovanja dva mjeseca uzastopce isključiti će se električna energija u poslovnom prostoru.". Dodaje da u čl. 8. stoji: "Ugovor o uporabi, prestaje otkazom iz razloga utvrđenih propisima, koji se primjenjuju na zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pule, ukoliko uporabovnik ne bude plaćao participaciju iz točke IV ovog Ugovora četiri mjeseca uzastopce, te u slučaju dostavljene tri prijave o težem narušavanju kućnog reda Upravnom odjelu za kulturu Grada Pule." Iz primljenog dopisa nije jasno da li navedeni nisu platili utrošenu električnu energiju ili nisu potpisali Ugovor. Ukoliko nisu potpisali Ugovor, a jesu platili električnu energiju, predlažemo da se saslušaju njihovi argumenti, a ne da im se isključi struja. Zašto bi im se isključivala struja ako su ju platili. Što se pokretanja postupka oduzimanja prostora tiče, Koordinacija bi trebala biti upoznata s procedurom, a nije. Nitko od članica i članova ne zna kako se pokreće taj postupak. U čl. 8. piše da su razlozi : ukoliko uporabovnik ne bude plaćao participaciju iz točke IV ovog Ugovora četiri mjeseca uzastopce, te u slučaju dostavljene tri prijave o težem narušavanju kućnog reda Upravnom odjelu za kulturu. Žiković provjerava da li su dvije udruga platile struju u posljednja 4 mjeseca i utvrđuje da nisu. Radojčić moli Žikovića da za sjednicu Vijeća , zakazanu za 3.2.2010., pripremi izvještaj o tome ima li i drugih udruga u Rojcu koje nisu platile struju da ih se može upozoriti.

Koordinacija donosi jednoglasno sljedeće zaključke:

1. Koordinacija predlaže da se udrugama “Društvo borilačkih sportova“ i “Udruga mladih grada“ proslijedi dopis koji je Koordinacija primila od U.O. za društvene djelatnosti te da se od njih zatraži očitovanje. Nakon očitovanja navedenih udruga može se, eventualno, pokrenuti postupak otkazivanja.

Sjednica završila u 14:15

Voditeljica Koordinacije Dušica Radojčić

Zapisničar Moris Žiković

Topic revision: r1 - 16 Apr 2010, IrenaBurba
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback