You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>Zapisnik20080605 (14 Feb 2009, IvicaPetrinic)Edit Attach

Zapisnik 2. sjednice VIJEĆA ROJCA (5.6.2008.)

Sastanak počinje s radom u 19.15 sati.

Prisutno osoba: 15

Zoran Licul (Metamedij), Ozren Catela (UPAS), David Petrović (Centar orijentalnih vještina Yuan Tong), Perica Grgić (Monteparadiso), Dean Cukon (Monteparadiso), Milena Radošević (Zelena Istra), Dušica Radojčić (Zelena Istra), Marko Grbac Knapić (Armazonex), Omar Nančić (Čarobnjakov šešir), Gordan Selar (Mladi grada), Luka Vukajlović, Davor Vuković (Monteparadiso), Eugen Babić, Janko Kumlanc (Mladi grada), Marlena Plavšić (Suncokret – Pula).

Prisutno udruga: 9

Predloženi Dnevni red:

1 Izvještaj o radu koordinacije za prethodno razdoblje 1 Prijedlozi za naredno razdoblje 1 Razno ...je prihvaćen jednoglasno.

Ad 1.

Obavijest o osnivanju Vijeća Rojca i koordinacije poslana je gradonačelniku, Odjelu za kulturu, Erosu Čakiću i Castrumu. Gradonačelnik je čestitao i zaželio uspješan rad i suradnju.

Koordinaciju čini 6 članova/članica s pravom glasa, ali ih može biti i više. Dodatni članovi nemaju pravo glasa.

Članovi koordinacije iz Vijeća Rojca: Dušica Radojčić, Ozren Catela i Marko Knapić Grbac.
Članovi koordinacije grada Pule: Eros Čakić (voditelj Rojca, zaposlenik Odjela za kulturu), Valter Boljunčić (član gradskog poglavarstva) i Drago Glumac (predstavnik Castruma – tvrtke s kojom Grad Pula ima ugovor za održavanje Rojca).

Osim njih, član koordinacije bez prava glasa je i Fabrizio Radin koji se sam javio za članstvo.

Na sastancima je prisutan i Goran Praštalo (Bato) koji izvještava o tehničkoj situaciji u Rojcu, a jednom je bila i Zlata Quaranta koju je pozvao predstavnik Castruma da članovima Koordinacije objasni plan trošenja sredstava za održavanje Rojca za 2008, škoji su na prethodnom sastanku Koordinacije osporavali i zatražili objašnjenje predstavnici udruga u Koordinaciji.

Svi sastanci koordinacije su snimani u MP3 formi – trenutačno ima Marko Grbac Knapić, a uskoro bi mogli biti i na web stranici Rojca.

Prihvaćen je prijedlog: najaviti sastanak koordinacije, pa ako netko još želi biti prisutan, može se prethodno najaviti i prisustvovati.

Članovi koordinacije iz Vijeća Rojca izvještavaju o dosadašnjem radu koordinacije.
Do sada su održana tri sastanka. Koordinacija se dosta bavila definiranjem svoga rada i načina rada. Dosadašnji sastanci su bili dugi i mučni, ponekad do svađe, vrlo burni. Članovi imaju različita shvaćanja uloge Rojca. Neki članovi koordinacije komuniciraju vrlo uvredljivo i čini se da im smeta da i sudionici Rojca budu uključeni u donošenje odluka za Rojc.
Najviše nerazumijevanja u tom smislu ima s predstavnikom Castruma, dok je s predstavnicima grada lakše razgovarati.

Usvojen i usuglašen je Poslovnik o radu koordinacije jer koordinacija treba imati ovlasti koje treba usvojiti Grad.

Uglavnom su članovi koordinacije iz Rojca tražili dokumente (npr. ugovor između Grada i Castrum) i troškovnike na koje se onda dugo čekalo. Castrum je dostavio plan rashoda, a Grad je dostavio ugovor o suradnji Grada i Castruma.
Uočene su neke nelogičnosti u planu prihoda i rashoda. Npr. za troškove računovodstva koje Castrum koristi samo za Rojc u planu je predviđeno 10.000 kn mjesečno (bez PDV-a)! Zaposleno je 7,5 radnika (samo za Rojc). Zatim, plan prihoda za 2008. godinu u startu je nekoliko stotina tisuća kuna manji od planiranih rashoda. U ugovoru između Grada i Castruma piše da će se u slučaju manjka prvo ići na podmirivanje plaća zaposlenika Castruma.
Plan prihoda nije dostavljen, nego ga je Fabrizio Radin usmeno iznio: 1.420.000 kn ukupno iz proračuna za održavanje zgrade i plaće plus dodatni prihodi od iznajmljivanja antena na krovu Rojca od oko 140.000 kn (a one su sve postavljene ilegalno, vidjeti pod Ad 2.!), 270.000 kn od udruga (plaćanje prema potpisanim ugovorima), 48.000 kn od HAK-a a plus dodatnih 200.000 kn za investicije u Rojcu od Grada.

Prihvaćen prijedlog članova koordinacije iz Vijeća Rojca - da Grada revidira ugovor s Castrumom, odnosno troškove za zaposlene i knjigovodstvene usluge svede na realne.

Prihvaćen prijedlog da se ugovor Grada i Castruma stavi na oglasnu ploču Vijeća Rojca.

Prihvaćen prijedlog da se postojeći ugovori između Grada i udruga u Rojcu raskinu i naprave novi po kojima bi udruge plaćale samo svoju potrošenu struju i onu iz zajedničkih prostora razmjerno površini prostorija koje su udruzi dodijeljene na korištenje, a Grad treba ugraditi svakoj udruzi brojilo.

Do ugradnje brojila udruge udruge plaćaju obveze prema potpisanom ugovoru.

Pretpostavlja se da bi investicija ugradnje brojila koštala oko 70.000 kn, što bi Grad namirio iz investicijskih troškova (a za to je predviđeno 200.000 kn).

Bilo je dogovoreno postavljanje oglasne ploče Rojca do 30.5., što je i izvršeno.

U ovoj godini bile su 3 prekršajne prijave u siječnju i 2 u ožujku zbog remećenja janog reda i mira (glasna muzika).

Ad 2.

Očekuje se postavljanje oznaka na svakom katu da se vidi koje udruge su na tom katu. To su vrlo mali troškovi.

Očekuje se postavljanje 3 nosača za bicikle (30).

Očekuje se da će za sljedeći sastanak koordinacije Castrum pripremiti opise poslova za 7 djelatnika koji su zaposleni na poslovima u vezi Rojca.

Raspravljalo se i o HAK-u i antenama. HAK ima ugovore s još 3 auto škole. Ukupno bi mjesečno trebali plaćati 4.000 kn. Pitanje je kako je to HAK regulirao s autoškolama budući da prema ugovoru HAK ne bi smio davati prostor u podnajam. Osim toga, uplate HAK-a nisu redovite.

Prihvaćen prijedlog: da HAK vrati dug, da Grad raskine ugovor s njim i napravi sa svakom autoškolom zasebno (uključujući i HAK) i da se povisi iznos mjesečnog najma (po cijeni prostora za tu zonu) te da se najmoprimicima onemogući podnajam.

U sjevernom krilu Rojca korisnici ne uočavaju prisutnost djelatnika Castruma, a potrebe postoje.

Prihvaćen prijedlog: na portu Rojca staviti knjigu u koju se upisuju tehničke potrebe korisnika Rojca (npr. rubrike: tehnički problem, ime i prezime korisnika te rubrika riješeno za upis datuma i napomene) koje bi koordinacija provjeravala i izvještavala na svojim sastancima.

Milena Radošević:
Na Rojcu je 6 antena od 3 operatera (Vip, Tele 2 i T-mobile) s kojima je Grad Pula potpisao ugovor o najmu krovišta sjevernog krila Rojca. Oni bi svi ukupno Gradu trebali plaćati 726 €/mjesečno. Niti jedna antena nema sve potrebne dozvole. Zelena Istra je zajedno s drugim korisnicima Rojca i stanarima Monte Zara tražila od Grada da raskine ugovor s time operaterima prije 2 godine, ali to se nije dogodilo. Jednom operateru ugovor uskoro ističe. Ovakva koncentracija antena na jednom mjestu može imati štetne posljedice na zdravlje okolnih stanara. Antene imaju neke pojedinačne potvrde da su zračenja u granicama dozvoljenih, ali nije poznat kumulativni učinak obzirom da nadležne institucije ne vode dovoljno računa o kontroli zračenja. Prije nekoliko mjeseci Ministarstvo zaštite okoliša naredilo je uklanjanje antena, ali to se još nije dogodilo.

Prihvaćen prijedlog: tražiti (kao Vijeće) ukidanje i/ili neprodužavanje ugovora i uklanjanje antena dok ne budu napravljena mjerenja utjecaja antena (pojedinačnog ali i kumulativnog na ovoj konkretnoj lokaciji) i pokrenuto zajedničko odlučivanje okolnih stanara na Monte Zaru, udruga u Rojcu, stručnjaka za zračenja i predstavnika Grada Pule o tome hoće li se uopće i ako da pod kojim uvjetima ubuduće pregovarati s mobilnim operaterima o antenama na ovoj lokaciji.

Ad 3.

Dean Cukon predstavlja prijedlog Monteparadisa za organiziranjem zajedničke akcije vezane za incident sa skinheadsima pred Rojcem. Postoji opasnost od većeg organiziranja skinhead pokreta (policija to negira) pa je potrebno ukazati na stav koji ne tolerira nasilje nego potiče sigurnost Rojca i Pule. Zadnji mirnohod udruge Rojca organizirale su 2004. godine, pa bi se i ove godine nešto takvo organiziralo. Traži se podrška Vijeća. Ideje za kampanju: press konferencija, sastanak s policijom, mirnohod, tribine, predstavljanje na kooridnaciji,... Jako je važna medijska popraćenost.

Prihvaćen prijedlog da Vijeće da podršku.

Sastanak je završio u 20.45 sati.

Zapisala:
  • Marlena Plavšić

-- Web verzija zapisnika: IvicaPetrinic - 14 Feb 2009
Topic revision: r1 - 14 Feb 2009, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback