Vijeće Rojca

Pravilnik o Radu Vijeća Rojca

Ovaj Pravilnik donesen je na konstituirajućoj sjednici Vijeća 17. ožujka 2008. godine. Njime se definiraju svrha i način rada Vijeća. Vijeće je glavno mjesto susreta udruga i neprofitnih organizacija korisnica Rojca te je vrhovno tijelo odlučivanja

Obaveze
 • sastaje se kvartalno (svaka tri mjeseca)
 • razmatra teme i pitanja od općeg interesa za Rojc,
 • organizira i provodi akcije od općeg interesa za Rojc,
 • bira predstavnike/predstavnice u Koordinaciju,
 • Koordinaciji Rojca predlaže rješenja, prioritete i razvojne planove od općeg interesa za Rojc,
 • imenuje članove/članice Savjeta prema potrebi

Sastav
 • po jedan/a ovlašteni predstavnik/ca udruge korisnice Centra,
 • Vijeće na mandat od jedne godine bira Predsjednika/cu Vijeća
 • Sjednice Vijeća saziva Predsjednik/ca Vijeća te njime predsjedava
 • Predsjednik/ca Vijeća zadužen/a je za vođenje popisa članstva Vijeć
 • O radu sjednice Vijeća vodi se zapisnik
 • članstvo u Vijeću prestaje izlaskom iz CGU Rojc, prestankom rada udruge, nedolaskom na sjednice Vijeća Rojca CGU godinu dana

Donošenje odluka

 • Odluke Vijeća donose se natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova/ica Vijeća.
 • Glasovanje na sjednicama Vijeća u pravilu je javno, a u iznimnim slučajevima može biti i tajno.

Izborna sjednica Vijeća

 • pravo glasa na izborima ima po jedan/na ovlašteni predstavnik/ca udruge članice Vijeća
 • prije početka izbora, Vijeće bira tri člana izbornog povjerenstva
 • izbori su tajni, osim kada drugačije odluči Vijeće većinom glasova prisutnih članova Vijeća

Izvanredno zasjedanje

Izvanredna sjenica Vijeća saziva se na zahtjev:
 • najmanje tri udruge članice Vijeća
 • Sazivatelji su dužni naznačiti dnevni red i pripremiti sjednicu.
 • Na izvanrednoj sjednici vijeća odlučuje se samo o onim pitanjima zbog kojih je sazvana.

This topic: Rojc > WebHome > VijeceRojca
Topic revision: 07 Jun 2010, IrenaBurba
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback