You are here: Foswiki>Rojc Web>RojcToDo>Statut (15 Mar 2011, IvicaPetrinic)Edit Attach

Prijedlog statuta


Aktualna verzija prijedloga 1.0

Na temelju čl. 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, br. 88/01) Skupština Saveza udruga Rojca, održana dana 21.03.2011. donijela je

STATUT


Saveza udruga Rojca

1. OPĆE ODREDBE


Članak 1.
(1) Savez udruga Rojca je mreža nevladinih i neprofitnih organizacija civilnog društva Društvenog centra Rojc koja ih okuplja i predstavlja, zastupa njihove interese, potiče međusobnu suradnju i angažirano djeluje u zajednici.

Članak 2.
(1) Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, područja djelovanja, zastupanja, ciljeva, djelatnosti, članstva, tijelima upravljanja, financiranja, o obvezama i odgovornostima; načinu prestanka rada i postupku s imovinom u slučaju prestanka rada. i druga pitanja značajna za rad Saveza udruga Rojca, u skladu sa Zakonom o udrugama.

Članak 3.
(1) Puni naziv udruge je "Savez udruga Rojca", skraćeni oblik "SUR" (u daljnjem tekstu SUR).
(2) Pored naziva na hrvatskom jeziku koristi se naziv na engleskom jeziku: ”Rojc Associations' Alliance”, skraćeni oblik "Rojc Alliance".
(3) SUR djeluje na području Republike Hrvatske.
(4) Sjedište SUR-a je u Puli, Gajeva 3.

Članak 4.
(1) Pečat SUR-a je pravokutnog oblika, dimenzija; 22 mm širine x 31,5 mm visine. Na njemu je ispisan punim imenom naziv Savez udruga Rojca na hrvatskom jeziku.

Članak 5.
(1) SUR ima znak. Znak SUR-a je slovima ispisan pun naziv ROJC SAVEZ UDRUGA, koji je ujedno i zaštitni znak SUR-a. Slova ROJC formiraju pravokutnu cjelinu, RO u liniji a ispod JC, ispod koje u prvom redu piše SAVEZ, u drugom UDRUGA .

Članak 6.
(1) SUR je registriran pri Uredu državne uprave u Istarskoj županiji.
(2) SUR je oblik dobrovoljnog udruženja udruga koji djeluje kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija.

Članak 7.
(1) SUR zastupaju Predsjednik/ca i dva Potpredsjednika/ce.

2. CILJEVI I DJELATNOSTI


Članak 8.
Temeljni ciljevi SUR-a su:
(1) Osnaživanje suradnje i iniciranje zajedničkih programa udruga sa sjedištem u Društvenom centru Rojc uz zagovaranje i promicanje principa uvažavanja različitosti, solidarnosti i suradnje unutar Centra i u široj zajednici.
(2) Unaprjeđenje upravljanja i uvjeta rada u Društvenim centrom Rojc utemeljenog na sudioničkom modelu upravljanja u suradnji s Gradom Pula.
(3) Zaštita probitaka i zauzimanje za uvjerenja i ciljeve udruga članica.

Članak 9.
SUR svoje ciljeve ostvaruje kroz sljedeće djelatnosti:
(1) poticanje izgradnje kapaciteta udruga;
(2) osiguravanje uvjeta za komunikaciju i suradnju među udrugama iz Saveza udruga Rojca;
(3) poticanje udruga na suradnju putem zajedničkih nastupa, programa, inicijativa, projekata, kampanja i dr.;
(4) javno zagovaranje interesa i potreba udruga Društvenog centra Rojc;
(5) sudjelovanje u utvrđivanju politike prema organizacijama civilnog društva na lokalnoj razini;
(6) suradnju s regionalnom i lokalnom upravom;
(7) promocija Društvenog centra Rojc;
(8) osiguravanje prihoda za rad SUR-a;
(9) izdavanje periodičkih publikacija poput newslettera i biltena s tematikom vezanom za ostvarivanje ciljeva SUR-a;
(10) produciranje multimedijalnih sadržaja za potrebe internet izdavaštva (web stranice, audio i video emitiranje putem interneta) iz područja svoje djelatnosti;
(11) organiziranje javnih događanja i radionica;
(12) suradnja sa svim sličnim grupama i centrima u Hrvatskoj i svijetu;
(13) druge djelatnosti sukladno Zakonu.

3. USTROJSTVO


Članak 10.
(1) Članstvo u SUR-u je dobrovoljno i pod jednakim uvjetima za sve udruge koje sjedište imaju u Društvenom centru Rojc i koje prihvaćaju načela djelovanja i ciljeve SUR-a.
(2) Predstavnik/ca pojedine udruge članice SUR-u je član udruge kojeg je službeno ovlastila Skupština udruge članice za zastupanju u SUR-u.

Članak 11.
Udruge mogu postati članice SUR-a kada ispune sljedeće uvjete:
(1) kada su osnovane u skladu sa Zakonom o udrugama i upisane u registar nadležnog državnog tijela kao neprofitne pravne osobe, što se dokazuje prilaganjem kopije Izvatka iz Registra udruga ne starijeg od 6 mjeseci.
(2) kada nadležno tijelo udruge donese odluku o udruživanju i prihvate ovaj Statut te podnesu zahtjev za članstvo u SUR-u, što se dokazuje uručivanjem Prijavnice, ovjerene pečatom udruge i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje udruge i uplatom upisnine u iznosu od 100,00 kn (sto kuna);
(3) o ispunjenosti gore navedenih uvjeta odlučuje Izvršni odbor koji donosi odluku o primitku članice u SUR. Izvršni odbor je dužan izvijestiti Skupštinu o svim zahtjevima za članstvo i odlukama o primanju u članstvo;
(4) registar članica SUR-a i osoba ovlaštenih za zastupanje vodi Potpredsjednik/ca SUR-a.

Članak 12.
Prava i dužnosti članica SUR-a su:
(1) pridržavati se općih akata SUR-a;
(2) birati ili imenovati svoje predstavnike u tijela SUR-a;
(3) putem svojih predstavnika sudjelovati u upravljanju SUR-om;
(4) biti obaviješteni o radu SUR-a i njegovih tijela;
(5) predlagati aktivnosti, projekte i programe SUR-a;
(6) doprinositi ostvarivanju ciljeva i zadataka SUR-a;
(7) poštivati ugled i prava drugih članica SUR-a;
(8) poštivati odluke Skupštine SUR-a koje su obavezne za sve članice SUR-a; za članice su
obavezne i odluke ostalih tijela SUR-a u stvarima za koje su ta tijela nadležna.

Članak 14.
(1) Članstvo u SUR-u prestaje :
- pismenom odlukom članice o dobrovoljnom istupanju;
- nedolaskom na dvije uzastopne sjednice Skupštine;
- odlukom Izvršnog odbora ili Skupštine SUR-a o isključenju;
- prestankom postojanja članice.
(2) Izvršni odbor će donijeti odluku o isključenju članice ukoliko članica:
- svojim postupcima trajno šteti ugledu SUR-a i ostalih članica SUR-a;
- krši odredbe ovog Statuta;
- radi i djeluje protivno odlukama tijela SUR-a.
(3) Izvršni odbor mora odluku o isključenju u roku od 8 dana dostaviti poštom na službenu adresu članice koju se isključuje.
(4) Na odluku Izvršnog odbora članica se ima pravo žaliti Predsjedniku/ci SUR-a koji je obavezan žalbu dati na razmatranje Skupštini na njenoj prvoj idućoj sjednici. Žalbeni rok je 14 dana. U slučaju žalbe članstvo se stavlja u mirovanje do prve iduće sjednice Skupštine. Odluka Skupštine je konačna.
(5) Članica koja je odlukom Skupštine brisana ili isključena iz članstva može, ukoliko za to ispunjava uvjete propisane Statutom, nakon isteka godine dana, a ukoliko su se u međuvremenu uklonili razlozi zbog kojih je došlo do isključenja podnijeti zahtjev za ponovno članstvo u SUR-u.

4. UDRUŽIVANJE


Članak 15.
(1) SUR se može uključiti u druge nacionalne ili međunarodne saveze ili mreže udruga.
(2) Savez može uspostavljati partnerske odnose i s drugim pravnim subjektima u Hrvatskoj i inozemstvu.
(3) Odluku o udruživanju i/ili uspostavljanju partnerstva donosi Izvršni odbor.

5. TIJELA UPRAVLJANJA


Članak 16.
(1) Tijela SUR-a su Skupština, Izvršni odbor, Predsjednik/ica i dva Potpredsjednika/ce.

5.1. SKUPŠTINA SUR-a


Članak 17.
(1) Skupština je najviše tijelo SUR-a. koje bira i razrješava sva ostala tijela SUR-a.
(2) Skupštinu konstituiraju ovlašteni predstavnici/e udruga članica. Svaka članica ima jedan glas na Skupštini.

Članak 18.
Skupština ima sljedeća prava i obaveze:
(1) donosi Statut i njegove izmjene i dopune;
(2) bira i razrješava Predsjednika/icu i dva Potpredsjednika/ice SUR-a te ostale članove/ice Izvršnog odbora;
(4) usvaja strateške planove i programe rada SUR-a;
(5) donosi druge akte i odluke važne za rad SUR-a;
(6) usvaja financijska izvješća;
(7) razmatra i usvaja izvještaj o radu SUR-a;
(6) utvrđuje smjernice za suradnju s drugim udrugama i tijelima regionalne i lokalne uprave,
(7) odlučuje o prestanku rada SUR-a
(8) osniva i imenuje odbore, komisije i druga tijela prema potrebi te im utvrđuje zadatke;
(9) obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

Članka 19.
(1) Skupština se saziva na redovna, izborna i izvanredna zasjedanja.

Članak 20.
(1) Sjednice Skupštine saziva Predsjednik/ca. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik/ca utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
(2) Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine.
(3) Izvanredne sjednice Skupštine sazivaju se po potrebi ili kada to pismenim putem zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine SUR-a. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
(4) Ako Predsjednik/ca ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 3. ovog članka, sazvat će je predlagatelj. Odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te dan i mjesto održavanja sjednice.
(5) Skupštini predsjedava te odluke potpisuje Predsjednik/ca ili jedan od dva Potpredsjednika/ce SUR.-a.
(6) O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi SUR-a.
(7) Skupština može pravovaljano odlučivati ako je prisutna jedna trećina ovlaštenih predstavnika udruga članica. Ukoliko nema kvoruma, Skupština se odgađa za najmanje za 8 dana s istim dnevnim redom po istim pravilima.
(8 Odluke Skupštine donose se natpolovičnom većinom glasova prisutnih članica Skupštine.
(9) Skupština u pravilu donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučajevima izbora i opoziva Predsjednika/ice i dva Potpredsjednika/dviju Potpredsjednica i ostalih članova/ica Izvršnog odbora te kada odluči da o pojedinim pitanjima glasuje tajno.
(10) Skupštinu pismeno saziva Predsjednik/ica najmanje 15 dana prije održavanja sjednice, a obavijest o njenom održavanju se članicama šalje najmanje 15 dana unaprijed elektroničkom poštom zajedno s materijalima za sjednicu, te se objavljuje i na internetskoj stranici SUR-a i oglasnoj ploči Društvenog centra Rojc.

5.2. IZVRŠNI ODBOR


Članak 21.
(1) Izvršni odbor SUR-a upravlja poslovima i aktivnostima SUR-a između zasjedanja Skupštine.
(2) Izvršni odbor ima sedam članova/ica i to: Predsjednika/icu i dva Potpredsjednika/dvije Potpredsjednice i još četiri člana/ice.
(3) Članice SUR-a mogu kandidirati samo jednu osobu za člana/icu Izvršnog odbora na Izbornoj skupštini.
(4) Članovi/ice Izvršnog odbora biraju se na prijedlog članica SUR-a, ali ne nužno iz reda svog članstva.

Članak 22.
(1) Izbor članova/ica Izvršnog odbora provodi i nadgleda Izborno povjerenstvo od tri člana/ice koje imenuje Skupština. Izborno povjerenstvo vrši i brojanje glasova te o rezultatima glasovanja izvještava Skupštinu.
(2) Kod izbora članova/ica Izvršnog odbora najprije se glasuje o kandidatima/kinjama za Predsjednika/cu. Član/ica predložen/a za Predsjednika/cu dužan/na je prije glasovanja Skupštini iznijeti prijedlog rada u svom mandatu. Potom se pojedinačno glasuje o kandidatima za Potpredsjednike/ce SUR-a. Kandidate za Predsjednika/cu i Potpredsjednike/ce predlažu članice SUR-a. Kandidati/kinje koji nisu izabrani za Predsjednika/icu i Potpredsjednike/ie pridružuju se na listi kandidatima/kinjama za ostale članove/ice Izvršnog odbora odbora.
(3) Izbor članova/ica Izvršnog odbora provodi se tajnim glasovanjem.


Članak 23.
(1) Radom Izvršnog odbora ravna i njegove sjednice saziva Predsjednik/ica SUR-a, a u slučaju njegove/zine spriječenosti jedan/jedna od potpredsjednika/ica kojega/koju on/ona za to ovlasti.
(2) Izvršni odbor odlučuje većinom glasova svih članova/ica. Odluke donosi javnim glasovanjem.
(3) Članovi/ice Izvršnog odbora sudjeluju u radu Skupštine SUR-a.
(4) Sjednici Izvršnog odbora može prisustvovati bilo koja članica SUR-a, kao i njegovi zaposlenici, ali bez prava glasa.
(5) Na sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik koji mora biti poslan svim članicama SUR-a najkasnije15 dana nakon održane sjednice.

Članak 24.
Izvršni odbor ima slijedeća prava i obveze:
(1) vodi aktivnosti SUR-a između dviju sjednica Skupštine;
(2) donosi odluku o primitku i isključenju članicu u i iz SUR-a i izvješćuje Skupštinu o svim zahtjevima za članstvo i odlukama o primanju i isključenju članica;
(2) provodi odluke i zaključke Skupštine;
(3) donosi odluku o sazivanju sjednice Skupštine;
(4) razrađuje te Skupštini predlaže program rada;
(5) nadgleda izvršenje usvojenog programa rada, provedbu odluka Skupštine i operativno funkcioniranje SUR-a;
(6) upravlja imovinom SUR-a;
(7) predlaže izmjene i dopune Statuta SUR-a, te predlaže program i plan rada te strateške smjernicE
djelovanja SUR-a, koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;
(8) donosi godišnji financijski plan i podnosi Skupštini financijska izvješća,;
(9) donosi zaključni račun SUR-a;
(10) podnosi izvješća o radu Skupštini;
(11) odlučuje o stručnom honorarnom i profesionalnom angažmanu u SUR-u;
(12) odobrava poslovne aranžmane SUR-a koji nisu obuhvaćeni tekućim financijskim planom;
(13) osniva i opoziva radna tijela, komisije i povjerenstva;
(14) odlučuje o učlanjenju SUR-a u druge organizacije;
(15) radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova sklapa ugovore o radu ili ugovore o djelu, ovisno o vrsti, obimu i trajanju posla sa stručnim osobama;
(16) odlučuje i obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim aktima SUR-a.


Članak 25.
(1) Mandat članova/ica Izvršnog odbora traje dvije godine i njegovi članovi/ice mogu na tu dužnost biti ponovo birani.
(2) Mandat Predsjednika/ice SUR-a traje dvije godine i može na tu dužnost biti biran/a ponovo.
(3) Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje 4 puta godišnje.
(4) Izvršni odbor može radi učinkovitije provedbe programskih aktivnosti SUR-a osnivati stručna radna tijela, komisije i povjerenstva. Odlukom o njihovu osnivanju ili imenovanju Izvršni odbor ujedno utvrđuje i njihov sastav i djelokrug rada.

Članak 26.
(1) Članovi/ice Izvršnog odbora za svoj osobni i zajednički rad odgovorni su Skupštini.
(2) Članovi/ice Izvršnog odbora dužni su podnijeti izvještaj o svom radu Skupštini.
(3) Članstvo u Izvršnom odboru prestaje ostavkom, opozivom ili trajnom spriječenošću.
(4) Skupština u ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka može opozvati člana/icu Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini. Skupština može opozvati Izvršni odbor ako smatra da je svojim radom povrijedio ovaj Statut ili ciljeve djelovanja koje je utvrdila Skupština ili ako nije izvršio njene odluke.
(5) Pojedini/e članovi/ice Izvršnog odbora mogu biti opozvani ako ne ispunjavaju ovim Statutom utvrđene obaveze; postupaju suprotno odredbama ovog Statuta i programa kojega je utvrdila Skupština; grubo prekorače svoja ovlaštenja; nesavjesnim djelovanjem prouzroče znatniju materijalnu ili moralnu štetu SUR-u.
(6) Prijedlog za opoziv pojedinih ili svih članova/ica Izvršnog odbora može podnijeti najmanje polovina članova Skupštine i to u pismenom obliku s obrazloženjem.
Zahtjev za opoziv članova/ica Izvršnog odbora mora se staviti na dnevni red Skupštine odmah po podnošenju Predsjedniku/ici SUR-a. Predlagatelj ima obvezu podnijeti obrazloženje, a osobe na koje se zahtjev podnosi imaju pravo na očitovanje pred Skupštinom prije glasovanja o prijedlogu. Pravo na očitovanje se gubi ukoliko se osoba o kojoj je riječ ne odazove na sjednicu Skupštine za koju joj je uručen poštanski poziv s ovjerenom povratnicom.

5.3. PREDSJEDNIK/CA I POTPREDSJEDNICI/EČlanak 27.
(1) Predsjednika/cu i dva/dvije Potpredsjednike/ce SUR-a bira Skupština na mandat od dvije godine, s tim da mogu biti ponovno birani.
(2) Kandidate za Predsjednika/cu i Potpredsjednike/ce mogu predložiti članice SUR-a.
(3) Predsjednik Saveza je po funkciji ujedno i predsjednik Izvršnog odbora odbora i predsjednik Skupštine.

Članak 28.
Predsjednik/ca SUR-a ima slijedeća prava i dužnosti:
(1) zastupa i predstavlja SUR;
(2) saziva sjednice i rukovodi radom Skupštine i Izvršnog odbora;
(2) brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela;
(3) nadzire rad pravnih subjekata kojima je Savez osnivač;
(4) potpisuje akte koje donose Skupština i Izvršni odbor ;
(5) sklapa sporazume i ugovore u cilju ostvarivanja obveza SUR-a,;
(6) pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora;
(7) podnosi izvješće o svom radu Skupštini;
(8) obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Članak 29.
Potpredsjednici/ce imaju slijedeća prava i dužnosti:
(1) zastupaju SUR;
(2) pomažu Predsjedniku/ci u njegovim dužnostima te ga po potrebi zamjenjuju;
(3) vode popis članica SUR-a;
(4) pokreću raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine;
(5) u slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika ili Potpredsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga osoba, koju većinom glasova izaberu članovi Izvršnog odbora.

Članak 30.
(1) Predsjednik/ca ili Potpredsjednici/ce mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka roka na koji su
izabrani na vlastiti zahtjev; u slučaju trajne nemogućnosti obavljanja dužnosti; ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine; ako djeluje protivno zakonu ili Statutu; ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu SUR-a.
(2) Odluku o razrješenju Predsjednika/ce ili Potpredsjednika/ca donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora ili najmanje polovice članova Skupštine.

5.4. OSTALA TIJELA SAVEZA


Članak 31.
(1) Za rad u pojedinim područjima djelovanja SUR-a Skupština ili Izvršni odbor mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
(2) Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

6. JAVNOST RADA


Članak 32.
(1) Rad SUR-a je javan.
(2) Javnost rada SUR-a osigurava se pravodobnim i istinitim obavještavanjem članica SUR-a dostavom pisanih materijala, putem sredstava javnog priopćavanja, putem vlastitih internetskih stranica i mailing lista, javnošću rada Skupštine i drugih tijela SUR-a.
(3) Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada SUR može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Izvršni odbor SUR-a.

7. FINANCIRANJE I IMOVINA


Članak 33.
(1) Imovinu SUR-a čine novčana sredstva, nekretnine i druga imovinska prava koje stekne svojim djelovanjem.
(2) SUR stječe imovinu od dotacija, od dobrovoljnih priloga, darova, donacija i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 34.
(1) Imovinom SUR-a upravlja Izvršni odbor, a za njeno pravilno korištenje odgovoran je Predsjednik/ca.
(2) Godišnje financijsko izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Izvršni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Članak 35.
(1) Za svoje obveze SUR odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 35.
(1) U slučaju prestanka rada o imovini SUR-a odlučuje Skupština, a u slučaju ako se Skupština nije u stanju sastati iz tri pokušaja onda o tome odlučuje Izvršni odbor, nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka.

Članak 37.
(1) Ako SUR u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit ona se mora, u skladu sa statusom neprofitne organizacije, koristiti isključivo za obnavljanje i unapređivanje djelatnosti SUR-a kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci utvrđeni Statutom.
(2) Odluku o raspodjeli eventualno stečene dobiti donosi Izvršni odbor uz obavezno podnošenje obavijesti Skupštini.

Članak 38.
(1) Raspolaganje financijskim sredstvima SUR-a provodi se godišnjim financijskim planom kojeg utvrđuje Izvršni odbor najkasnije do 28. veljače za tekuću godinu.
(2) Ovlaštenje za potpis dokumentacije temeljem koje se obavlja platni promet imaju Predsjednik/ca i Potpredsjednici/ce.

Članak 39.
(1) Način predlaganja zajedničkih projekata, njihova realizacija i utrošak namjenski dodijeljenih sredstava utvrđuje se ugovorima s donatorima koji dodjeljuju sredstva.

8. PRESTANAK RADA


Članak 40.
(1) SUR prestaje s radom u slučaju da u članstvu SUR-a ostane manje od 5 članica ili kada se ispune uvjeti za prestanak rada SUR-a utvrđeni Zakonom.
(2) Odluku o prestanku rada donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članica SUR-a.

9. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 41.
(1) Statut SUR-a donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članica u Skupštini nakon provedene rasprave.
(2) Inicijativu za izmjenu i dopunu Statuta mogu pokrenuti Izvršni odbor, Predsjednik/ca ili najmanje 1/3 članica SUR-a. Inicijativa za izmjenu i dopunu Statuta dostavlja se u pismenom obliku Predsjedniku/ci koji je dužan uvrstiti inicijativu na dnevni red sjednice Skupštine. Prijedlog za izmjenu i dopunu Statuta mora sadržavati točnu formulaciju članaka Statuta koji se mijenjaju te obrazloženje izmjene i dopune Statuta.
(3) Promjene statuta stupaju na snagu po danu donošenja.
(4) Pravo tumačenja Statuta ima Skupština SUR-a.
(5) Tumačenje drugih akata daje Izvršni odbor.

U Puli, 21. ožujka 2011.

Osoba ovlaštena za zastupanje Saveza udruga Rojca


Komentar 1

-- IvicaPetrinic - 13 Mar 2011
 1. Dodati ime "Karlo" kod spominjanja Društvenog centra. Puno ime je Duštveni centar "Karlo Rojc"
 2. Poglavlje "3. USTROJSTVO" --> mislim da ga treba preimenovati u 3. CLANSTVO
 3. Članak 12. --> dodati "Plaćati članarinu prema odluci Izvrsnog odbora"
  • u članak 14 dodati da se zbog neplaćanja udruga isključuje iz članstva
 4. Dodati još dvije vrste članstva: podupiruće i počasno. Primjer definiranja u 3 članka:
  • Redovnom članicom Saveza može postati svaka udruga korisnica prostorije u zgradi Društvenog centra Karlo Rojc Gajeva 3, Pula. Podupirućom članicom može postati udruga građana koja nije korisnik prostora u Gajevoj 3. Podupirujućom članicom Saveza mogu biti i nevladine organizacije sa sjedištem u inozemstvu u skladu s zakonom. Počasnim članom može biti proglašena osob a izuzetno zaslužna za rad i uspjeh udruge, te ostvarivanju ciljeva i zadataka udruge te razvoja civilnog društva u cjelini. Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki član udruge, a odluku o izboru donosi Skupština.
  • Udruge koje nisu korisnice prostora u zgradi Rojc, Gajeva 3 Pula ne mogu postati redovne članice Saveza.
  • Clanicom Saveza udruga postaje potpisivanjem pristupnice od strane ovlaštene osobe u udruge pristupnice i ovlaštene osobe Savez a te uvođenjem te pristupnice u Knjigu pristupnica Saveza.
 5. U Članku 15. razdvojiti stvaranje privremenih saveza i partnerstva od osnivanja pravnih osoba o čemu treba odlučivati Skupština
 6. Dodati i Nadzorni odbor od 3 clana koji ce sudjelovati na sjednicama IO i tako kontrolirati zakonitost rada i dodatno misliti na interese clanica saveza

Topic revision: r3 - 15 Mar 2011, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback