You are here: Foswiki>Rojc Web>RojcToDo (04 Mar 2011, IvicaPetrinic)Edit Attach
Ovdje ce biti lista stvari koje treba napraviti u Rojcu. Od ciscenja, farbanja, sastanaka, itd... Vi je sami punite.

Za napraviti u Rojcu:

  • Oglasnu ploču tipa "zidne novine" (da svatko može dodavati "članke")

  • U zgradi pronaći prostorije za potrebe zajedničkih aktivnosti udruga:
    • Ured - info punkt, telefon/fax, volonteri, knjiga zapisnika, popis kontakata, fotokopirka, ...
    • Osposobiti prostoriju za sastanke u koju može stati cca 100 ljudi (ili pronaći udrugu koja je spremna u nekom terminu to nam 3-4 puta mjesecno omogućiti)

Topic revision: r14 - 04 Mar 2011, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback