You are here: Foswiki>Rojc Web>RojcToDo>RojcPravilnik (21 Mar 2008, DusicaRadojcic)Edit Attach

Odluka o ustroju Društvenog centra Karlo Rojc

(Pravilnik o radu i tijelima Rojca)

 • Karlo Rojc je centar gradskih udruga građana i neprofitnih organizacija
 • Zgrada je demilitarizirana te su MORH-a i Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom prenijeli vlasništvo nekretnine Gradu Puli za namjenu centra neprofitnih organizacija
 • Rojcem autonomno upravljaju njegovi korisnici/ce, udruge građana i neprofitne organizacije u suradnji s Gradom Pulom
 • Rojc koriste i posjećuju sve dobne i kulturne skupine puljana/ki
 • Život Rojca je dijelom samofinanciran, dijelom pomognut od lokalne zajednice, Grada, Županije, te mnogobrojnih donatora
 • Demokratičnost, otvorenost Rojca različitostima i kreativnost stanovnika Rojca pokazatelj je da je drugačiji svijet - moguć!
 • Karlo Rojc je multikulturalni društveni centar

Ustrojstvo

Centar predstavlja i zastupa Upravitelj/ica.

Odluku o formiranju odbora, povjerenstava i radnih grupa mogu donijeti Koordinacija i Vijeće, ovisno o datoj potrebi, a o udruživanju s drugim organizacijama odluku donosi Vijeće.

Odbori, povjerenstva i radne grupe Centra rade i djeluju u skladu s ovim Pravilnikom i Pravilnikom o svom radu.

Tijela

Tijela Centra su Vijeće, Koordinacija, Savjet i Upravitelj/ica

Vijeće

Vijeće je glavno mjesto susreta udruga i neprofitnih organizacija korisnica Centra te je vrhovno tijelo Centra.

Sastav, procedure donošenja odluka, način sazivanja sjednica, trajanje mandata i druge djelatnosti Vijeća definiraju se Pravilnikom o radu Vijeća

Koordinacija

 • upravlja Centrom u skladu sa zakonom, Pravilnikom i općim aktima Centra
 • ima izvršni karakter, a ne savjetodavni
 • izvršava odluke Vijeća
 • predlaže Vijeću Pravilnik i izmjene i dopune Pravilnika
 • priprema godišnji program rada i financijski plan, te izvještaj o radu i financijskom poslovanju Centra
 • brine o imovini Centra i prikupljanju novčanih sredstava, te o načinu ulaganja dobiti u unaprjeđenje djelatnosti Centra
 • priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Vijeće
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Pravilnikom

Obaveze Koordinacije:

 • planirati budućnost Rojca putem godišnjih investicija
 • koordinirati izradu strategije i akcijskog plana Rojca
 • kontrolirati rad Castruma (nadzorom tromjesečnih izvještaja o obavljenim poslovima i financijskim izvještajima)
 • nadzirati rad Upravitelja/ice Rojca
 • izraditi kriterije za plaćanje participacije u troškovima
 • druge poslove iz djelokruga upravljanja Rojcem

Sastav:

 • 1 predstavnika/ca Poglavarstva Grada Pule
 • 1 predstavnik/ca pulakog Gradskog vijeća ili Upravnih odjela iz čijih se proračunskih sredstava financira rad nekih od udruga u Rojcu
 • 1 predstavnik/ca Castruma
 • 3 predstavnika/ce udruga korisnica Rojca izabranih na Izbornoj sjednici Vijeća
 • Upravitelj/ica Centra predsjedava sjednicama Koordinacije, saziva sjednice, priprema dnevni red te sudjeluje u radu Koordinacije, ali bez prava glasa.

Članovi koordinacije

 • imenovanje predstavnika Grada i Castruma vrši se na mandat od dvije godine
 • izbore za izbor predstavnika udruga raspisuje Predsjednik/ca Vijeća s rokom za predaju kandidatura od 14 dana
  • kandidati Predsjedniku Vijeća prilažu kratak program rada Koordinacije, svoj životopis, te pismenu podršku kandidaturi s najmanje 3 potpisa podrške ovlaštenih predstavnika organizacija korisnica Centra
  • Predsjednik/ca Vijeća po završetku kandidatura objavljuje konačnu listu kandidata te određuje datum izbora, ne ranije od 7 dana od objave

Odlučivanje

 • Odluke Koordinacije su pravovaljane ako je sjednici prisustvovalo barem 5 članova, a odluke se donose konsenzusom.
 • U iznimnim slučajevima, kada odluku nije moguće donijeti konsenzusom, odluka se odgađa za sljedeću sjednicu kada se odluku može donijeti s četiri glasa podrške.

Savjet

 • Djeluje kao savjetodavno tijelo Vijeća i Koordinacije. Sastoji se od stručnjaka, aktivista i prijatelja Rojca koji se sastaju nekoliko puta godišnje i svojim prijedlozima i kritikama potpomažu rad ostalih tijela i programa Rojca.
 • Članove/ice Savjeta imenuje Vijeće.

Procedura donošenja odluka, način sazivanja, trajanje mandata i druge djelatnosti Savjeta definiraju se Pravilnikom o radu Savjeta

Upravitelj

 • Na dvogodišnji period imenuje ga/je Poglavarstvo Grada Pule, a na prijedlog Vijeća Centra.
 • Može više puta biti biran.
 • Rukovodi radom Centra u skladu sa zakonom, Pravilnikom i općim aktima Centra, te odlukama Vijeća i Koordinacije, te zastupa i predstavlja Centar.
 • Odgovara za zakonitost rada Centra.
Topic revision: r5 - 21 Mar 2008, DusicaRadojcic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback