You are here: Foswiki>Rojc Web>RojcToDo>RojcPravilnik>PravilnikVijece (21 Mar 2008, IvicaPetrinic)Edit Attach

Pravilnik o radu Vijeća Rojca

Ovaj Pravilnik donesen je na konstituirajućoj sjednici Vijeća 17. ožujka 2008. godine. Njime se definiraju svrha i način rada Vijeća.

Vijeće je glavno mjesto susreta udruga i neprofitnih organizacija korisnica Rojca te je vrhovno tijelo odlučivanja

Obaveze

 • sastaje se kvartalno (svaka tri mjeseca)
 • razmatra teme i pitanja od općeg interesa za Rojc,
 • organizira i provodi akcije od općeg interesa za Rojc,
 • predstavlja i zastupa Rojc u odnosima s pravnim osobama izvan Rojca (u Hrvatskoj i inozemstvu),
 • bira predstavnike/predstavnice u Koordinaciju,
 • Koordinaciji Rojca predlaže rješenja, prioritete i razvojne planove od općeg interesa za Rojc,
 • imenuje članove/članice Savjeta.

Sastav

 • po jedan/a predstavnik/ca organizacije korisnice Centra, ovlašten/a od svoje organizacije pismenom odlukom nadležnog tijela organizacije
 • Vijeće na mandat od jedne godine bira Predsjednika/cu Vijeća
 • Datum saziva sjednice Skupštine utvrđuje Predsjednik/ca Vijeća
 • Sjednice Vijeća saziva Predsjednik/ca Vijeća
 • Sjednicom Vijeća predsjedava Predsjednik/ca Vijeća

Donošenje odluka

 • Odluke Vijeća donose se natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova/ica Vijeća.
 • Glasovanje na sjednicama Vijeća u pravilu je javno, a u iznimnim slučajevima može biti i tajno.
 • Za promjenu Pravilnika Vijeća potrebno je da sjednici Vijeća prisustvuju predstavnici najmanje 2/3 članica Vijeća.

Izborna sjednica Vijeća

 • pravo glasa na izborima ima po jedan/na od organizacije članice Vijeća pismeno ovlašten/a predstavnik/ca
 • izborna sjednica je valjana ako na njoj prisustvuje barem 50% članova/ica Vijeća
 • prije početka izbora, Vijeće bira tri člana izbornog povjerenstva
 • povjerenstvo kontrolira dokumente o ovlaštenju predstavnika te im daje izborni listić
 • izbori su tajni, osim kada drugačije odluči Vijeće većinom glasova prisutnih članova Vijeća

Izvanredno zasjedanje

Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva se na zahtjev:
 • Koordinacije
 • najmanje tri udruge članice Vijeća
 • Sazivatelji su dužni naznačiti dnevni red i pripremiti sjednicu.
 • Na izvanrednoj sjednici vijeća odlučuje se samo o onim pitanjima zbog kojih je sazvana.
Topic revision: r7 - 21 Mar 2008, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback