You are here: Foswiki>Rojc Web>RojcToDo>RojcPravilnik>PravilnikSavjet (29 Jan 2008, IvicaPetrinic)Edit Attach

Pravilnik o radu Savjeta

Sastav

  • članove Savjeta imenuje Vijeće
  • članstvo Savjeta može biti redovno i počasno

  • članovima Savjeta šalju se zapisnici sa svih sjednica te se pozivaju da savjetom doprinesu unaprijeđenju rada i aktivnosti Centra
Topic revision: r1 - 29 Jan 2008, IvicaPetrinic
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback