You are here: Foswiki>Rojc Web>ZapisniciSastanaka>OdgovorGradaStudeni04 (30 Jan 2005, IfkePhasianus)Edit Attach
"Primili smo Vas prijedlog daljnjeg koristenja prostora u Rojcu te 
podrzavamo redovno odrzavanje sastanaka udruga
koji pridonose znacajnijim promjenama u organizaciji i medjusobnoj 
komunikaciji udruga Rojca. Sukladno tome suglasni smo
i sa osnivanjem komisije za utvrdjivanje stanja koristenja dodijeljenih 
prostora u Rojcu.
U komisiju, uz predstavnike udruga, kao predstavnici Upravnog odjela za 
kulturu i koordinaciju rada udruga Grada Pule imenuju se:
- Goran Prastalo - domar
- Janko Kumlanc - zastitar
Predlaze se da komisija sto hitnije obidje sve dodijeljene prostore u 
objektu i o tome sacini zapisnik i dostavi ga ovom Upravnom odjelu."
Potpisan Eros Cakic.
Topic revision: r1 - 30 Jan 2005, IfkePhasianus
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback