You are here: Foswiki>Rojc Web>KoordinacijaRojca (07 Jun 2010, IrenaBurba)Edit Attach

Koordinacija Rojca

Koordinaciju CGU "Rojc" je zajedničko tijelo Grada Pule i predstavnika udruga iz Rojca osnovano s ciljem zajedničkog upravljanja zgradom i okućnicom. Koordinaciju čine tri predstavnika Grada Pule i tri predstavnika udruga koje bira Vijeće Rojca.

Nadležnosti Koordinacije:
  • utvrđuje i predlaže nadležnom tijelu kriterije za dodjelu prostora na uporabu i participaciju u troškovima naknade za korištenje prostora;
  • vrši reviziju korištenja prostora i učešća u plaćanju mjesečne participacije u troškovima naknade za korištenje prostora;
  • donosi kućni red predlaže plan tekućeg i investicijskog održavanja u Centru gradskih udruga „Rojc“ te prati njegovo izvršenje natročito u pogledu ostvarivanja plana, kvalitete radova i usluga te učinkovitoga i racionalnoga raspolaganja sredstvima namijenjenih Rojcu;
  • donosi dugoročni plan razvoja Centra gradskih udruga „Rojc“ u obliku strategije i/ili akcijskog plana;
  • predlaže Gradu Puli godišnji Plan tekućeg i investicijskog održavanja;
  • odobrava mjesečne izvještaje upravitelja o provedenim poslovima i utrošenim sredstvima te odlučuje o drugim pitanja od važnosti za Rojc.

Koordinacija sve odluke donosi uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Pule.

Poslovnik o radu Koordinacije

Zapisnici sa sjednica

Kontakt

Topic revision: r2 - 07 Jun 2010, IrenaBurba
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback